Етичен кодекс на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО/ТКП/

Етичен кодекс на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО/ТКП/

Етичен кодекс на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО/ТКП/

Туристическа камара Приморско в качеството си на браншово туристическо сдружение в

частна полза се стреми към непрекъснато утвърждаване и повишаване авторитета на своите

членове на основата на техния професионализъм, компетентност и лоялност.

Основни етични принципи:

 Коректността и уважението;

 Свободна и лоялна конкуренция;

 Спазване на действащото законодателство;

 Нулева толерантност към корупцията и неформалната икономика;

 Ефективно използване и съхраняване на природните и ресурси;

 Да пазят доброто име на българските хотелиери ,

ресторантьори,туроператори,турагенти,превозвачи и всички заети в туристическия

бранш като не допускат необосновани нападки и клевети по техен адрес в страната и в

чужбина.

От членовете на сдружението се очаква да спазват следните норми на професионална етика:

към служителите

 да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;

 да насърчават развитието и инициативността им;

 да осигуряват равни възможности на заетост и мотивирано заплащане според труда им.

– към клиентите и бизнес партньорите

 да предоставят достоверна и точна информация за своя туристически продукт, като се

стараят да не допускат двусмислено тълкуване и преднамерено подвеждащо

поведение;

 своевременно да уведомяват за невъзможността за точно изпълнение на договорно/и

задължение/я, независимо дали това е породено от субективни и/или обективни

трудности;

 да уважават доброто име на партньорите;

 ненарушаване на правата върху индустриална собственост (марки, изобретения и пр.);

 незабавно да реагират на оплаквания и рекламации на свои клиенти или бизнес

партньори.

 Издигане авторитета на членовете на Сдружението и на Сдружението като цяло.

-.Извън заседанията на УС и ОС членовете на Сдружението не изнасят информация, с

която може да се злоупотреби в ущърб на интересите на членовете на Сдружението и

на Сдружението като цяло.

-.Възникнали неразрешими в дух на добра воля противоречия между членовете се

внасят за разглеждане в УС от една от двете страни.

Членовете на ТКП могат да сигнализират за констатирано от тях неетично поведение в офиса

на сдружението и на , e-mail: info@primorsko-info.com , тел.+359888409964

С цел съблюдаване на нормите заложени в този кодекс, Управителният съвет на ТКП избира 3-

членна комисия по бизнес етика с мандат, съвпадащ с мандата на Управителния съвет.

Настоящият Етичен кодекс е приет на заседание на УС на ТКПриморско

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Facebook