Етичен кодекс на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО/ТКП/

Етичен кодекс на сдружение ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО/ТКП/

Туристическа камара Приморско в качеството си на браншово туристическо сдружение в

частна полза се стреми към непрекъснато утвърждаване и повишаване авторитета на своите

членове на основата на техния професионализъм, компетентност и лоялност.

Основни етични принципи:

 Коректността и уважението;

 Свободна и лоялна конкуренция;

 Спазване на действащото законодателство;

 Нулева толерантност към корупцията и неформалната икономика;

 Ефективно използване и съхраняване на природните и ресурси;

 Да пазят доброто име на българските хотелиери ,

ресторантьори,туроператори,турагенти,превозвачи и всички заети в туристическия

бранш като не допускат необосновани нападки и клевети по техен адрес в страната и в

чужбина.

От членовете на сдружението се очаква да спазват следните норми на професионална етика:

към служителите

 да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;

 да насърчават развитието и инициативността им;

 да осигуряват равни възможности на заетост и мотивирано заплащане според труда им.

– към клиентите и бизнес партньорите

 да предоставят достоверна и точна информация за своя туристически продукт, като се

стараят да не допускат двусмислено тълкуване и преднамерено подвеждащо

поведение;

 своевременно да уведомяват за невъзможността за точно изпълнение на договорно/и

задължение/я, независимо дали това е породено от субективни и/или обективни

трудности;

 да уважават доброто име на партньорите;

 ненарушаване на правата върху индустриална собственост (марки, изобретения и пр.);

 незабавно да реагират на оплаквания и рекламации на свои клиенти или бизнес

партньори.

 Издигане авторитета на членовете на Сдружението и на Сдружението като цяло.

-.Извън заседанията на УС и ОС членовете на Сдружението не изнасят информация, с

която може да се злоупотреби в ущърб на интересите на членовете на Сдружението и

на Сдружението като цяло.

-.Възникнали неразрешими в дух на добра воля противоречия между членовете се

внасят за разглеждане в УС от една от двете страни.

Членовете на ТКП могат да сигнализират за констатирано от тях неетично поведение в офиса

на сдружението и на , e-mail: info@primorsko-info.com , тел.+359888409964

С цел съблюдаване на нормите заложени в този кодекс, Управителният съвет на ТКП избира 3-

членна комисия по бизнес етика с мандат, съвпадащ с мандата на Управителния съвет.

Настоящият Етичен кодекс е приет на заседание на УС на ТКПриморско

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети