Currently Browsing: Туризъм

С Т А Н О В И Щ Е на БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ

Изх. № 40 / 24.03.2020 г. ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н ПЕТЪР  КЪНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА Б ИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБ СТАНОВКА В СТРАНАТА

Компенсиране на поскъпването на електроенергията на промишлени предприятия в рез ултат на поскъпването на емисиите парникови газове, съгласно критериите на Насоки...

ПОЗИЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕТЪРПЕНИ СЕРИОЗНИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ КОРОНА ВИРУС СОУЮ-19

ДО: Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-ЖА НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА ПОЗИЦИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА...

ПРЕПОРЪКИ Корона вирус. Мерки за безопасност в местата за настаняване

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COVID – 19       Новият Коронавирус 2019,  идентифициран в Китай в края на 2019 г., който досега не е бил откриван при човека, сега се...

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за туризма обнародван в „Държавен вестник“ на 12 февруари 2020 г.

ЗАКОНза изменение и допълнение на Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г., бр. 20, 43, 59 и 75 от 2016 г., бр. 58, 85 и 96 от 2017...

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ ПРИМОРСКО

Page 1 of 26
1 2 3 26

« Older Entries

Facebook