Устав

УСТАВ на ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА – ПРИМОРСКО

 РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Член 1(1) Туристическа камара – Приморско е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение на юридически и физически лица, които имат дейност в областта на туризма. За краткост по-нататък ще се нарича – Камарата.

(2) Наименованието на сдружението е „ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА – ПРИМОРСКО”.

 Член 2(1)Камарата осъществява дейността си в частна полза, в съответствие с Конституцията,законите, другите нормативни актове и устава.

(2) Камарата се учредява за неопределен срок.

(3)Камарата е юридическо лице със седалище в гр. Приморско и адрес на управление – ул.”Трети март” № 11.

(4) По надлежния ред Камарата може да открива свои представителства в други населени места в страната и в чужбина.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ

 

Член  3.  Камарата има за главни цели:

1. Да организира, насочва, насърчава, подпомага, защитава и представлява своите членове в областта на туризма

2. Да съдействува на държавните и общинските органи, на Европейския съюз, на сродните сдружения и международни организации, на научно-изследователски и учебни структури и граждани – за развитието и усъвършенстването на туризма в региона и страната.

 Член  4.   Камарата осъществява още своите функции и задачи като:

1. Участва, при покана или по своя инициатива, в разработването на проекти за общински, областни, регионални и национални програми за развитие на туризма.

2. Предоставя на компетентните постоянни комисии на Народното събрание, на Общинските съвети, на народните представители и общински съветници, на органите на централната и местната изпълнителна власт, свои предложения и мнения по приемането, измененията, допълненията или отмяната на нормативни актове, свързани пряко или косвено с туризма.

3. Проучва и информира своите членове за новоприетите национални и на ЕС нормативни актове, както и практиката от прилагането на всички други правни норми, свързани стуризма.

4. Организира обучение на своите членове и на други юридически и физически лица, и местни държавни органи в областта на туризма.

5. Отстоява правата и стопанските интереси на своите членове за: повишаване на ефективността чрез усъвършенстване управлението на туроператорската дейност и туристическата агентска дейност, хотелиерството и ресторантьорството и предоставянето на допълнителни туристически услуги.

6. Разработва типови договори, образци и общи условия на договори за отделни видове туристически дейности.

7. Организира сред своите членове и гражданите на община Приморско, изучаването и прилагането на данъчното, трудовото, социалното, административното и наказателното законодателство в областта на туризма.

8. Информира своите членове и сезира компетентните държавни и общински органи за случаите на нелоялна конкуренция.

9. Привлича специалисти и експерти от общината, областта и страната за решаване на данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси свързани с туристическата дейност.

10. Организира защита на правата и интересите на членовете си пред държавни, общински и обществени институции в региона, областта, страната и чужбина.

Член 5.  Камарата съдейства на своите членове още и за:

1. Разширяване участието на своите членове в чуждестранните туристически пазари и им препоръчва насоки към променящата се пазарна обстановка.

2. Информира своите членове за обявяването на международни, национални и регионалнитуристически борси, аукциони и други подобни форми.

3. Подпомага установяването на договорни връзки между фирмите и чуждестранните партньори, като ги подпомага при изготвяне на  общи условия за договори, разпространява утвърдената договорна практика и анализира договорните отношения.

4. Съдейства за разширяване на чуждестранните и български инвестиции в района на Община Приморско.

5.Съдейства на членовете си, или пряко участвува, при разработване и внедряване на програми по линия на ЕС.

6. По пълномощие на членовете си, представлява интересите им пред сродни камари и други органи за туристическа дейност, международни организации и др.

7. Организира прояви за повишаване квалификацията на ръководните кадри по проблемите на туризма, участва в националната система по обучение и квалификация на мениджъри, и др.

8. Подпомага маркетинговата, рекламната и други дейности на членовете си.

 Член 6. При изпълнение на своите задачи Камарата взаимодейства с компетентните държавни и общински органи и туристически организации.

 

Член 7.Камарата  представлява интересите на членовете си  в национални, регионални и международни неправителствени организации.

 

Член 8. При изпълнение на своите цели и задачи Камарата:

1. Организира отпечатването и разпространяванетона: български и чужди преводи на нормативни актове и ценни публикации в областта на туризма; материали с търговска и рекламна насоченост на български и чужди езици;ръководства, експрес-информации, бюлетини, наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на туризма.

2. По поръчка осигурява национална и чуждестранна туристическа, фирмена и друга информация, каталози, образци и рекламни продукти.

Член 9 (1) Организира съвместно или самостоятелно: конференции, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси в областта и страната; следдипломни обучения, квалификации и преквалификации; делови контакти, специализирани изложби и репрезентации на български и чужди фирми в страната и чужбина.

(2) Консултирасъздаването на фирми, в т.ч. и с чуждестранно участие в областта на туризма, осъществяване на търговски сделки по други дейности,  възложени й с нормативни актове

 Член 10.С решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, към Камарата може да се създават:

1.Съвет на туроператорите

2. Съвет на хотелиерите

3. Съвет на ресторантьорите

Съветите могат да обединяват членовете на функционален и на териториален принцип. Общото събрание по предложение на УС утвърждава статута на съветите.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

ЧЛЕНСТВО

 

Член 11. Членуването в Камарата е доброволно.

 

Член 12 (1) Членове на Камарата могат да бъдат физически и юридически лица, извършващи туристическа дейност или са свързани с туризма, които приемат и спазват устава, подпомагат и популяризират  дейността на Камарата.

(2) Физическите лица трябва да са пълнолетни и да не са поставени под запрещение.

(3) Не могат да бъдат членове на  Камарата държавни органи, политически партии, синдикални и религиозни организации, както и други формации, когато членството е недопустимо от закона.

 

Член 13 (1) За нови членове се приемат кандидати с писмена молба, придружена с регистрационни документи за ЮЛ и кратко СВ за физическите лица.

(2) В молбата си до УС, кандидатът заявява, че приема Устава и ще изпълнява решенията на ръководните органи на Камарата, когато те са правомерни.

(3) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет за приемането на кандидата и заплащането на встъпителната имуществена вноска или членски внос.

(4) Отказът на Управителни съвет  да приеме кандидата, може да се обжалва в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението пред Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Член 14(1)Всички членове на Камарата имат равни права и задължения. Всеки член има право:

1. Да участва лично, или чрез представител, в Общото събрание;да бъде избиранв Управителния и Контролниясъвет, и Обществените съвети, както и за делегат или представител на събрания или конференции, в които Камарата има участие.

2. Всеки член има право на един глас при вземане на решения, който се упражнява лично или чрез  представител.

3. Да ползва с предимство, безплатно или с намаление, услуги от дейността на Камарата и  нейното имущество.

4. Да участвува в мероприятия на Камарата.

5. Да получава информация за дейността на Камарата и на ръководните й органи, както и за имущественото и финансовото й състоятие.

Член 15. Всеки член на  Камарата има задължение:

1. Да спазва Устава на Камарата.

2. Да изпълнява правомерните решения на ръководните органи на Камарата.

3. Да съдейства за осъществяване целите и задачите на Камарата.

4. Да предоставя на Камарата необходимата информация за своята туристическа дейност.

5. Да заплаща в срок определените от Общото събрание членски внос или имуществени вноски.

Член 16(1) Юридическите лица – членовете на Камарата заплащат еднократна встъпителна имуществена вноска при вписването им в регистъра на Палатата и периодичен членски внос, определени от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

(2) Физическите лица – членове на Камарата заплащат периодичен членски внос, като размера и начина, се определят от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА  ЧЛЕНСТВОТО

 

Член 17(1) Членството в Камарата се прекратява:

1. С едностранно предизвествие от съответния член с едномесечно писмено заявление до Управителния съвет.

2. При смърт или поставяне под запрещение на физическото лице или при прекратяване на Юридическото лице. Правоприемство или наследяване не се допускат.

3. Изключване за системни или еднократни груби нарушения на Устава на Камарата, на Решенията на управителните органи, на нормативни актове или трайно фактическо прекъсване на отношенията с Камарата.

4. Изключването се извършва с решение на Управителиня съвет, взето с квалифицирано мнозинство, което може да се обжалва пред Общото събрание в месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от налагането.

ТУК МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ЦЕЛИЯ УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕТО

images– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-1

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-2

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-3

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-4

– УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО-5

 

Архив

Последни новини

Етикети