РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО

Протокол №03/2018

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Туристическа камара Приморско“

 

Днес 26.10.2018г., в гр. Приморско , се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Туристическа камара Приморско”.

На заседанието присъстват : Председателя  на сдружението- СТОЯН  ПЕТРОВ-лично

И следните членове на Управителния съвет:

Николай Борянов Николов – лично

Кирил Петров Петков – лично

Георги Стоянов Лисов- лично

Камен Ангелов Михайлов- при условията на чл.22, ал.4 от Устава

Стойко Димитров Стойков – отсъства,в болнични

 

На заседанието присъстват всички членове на Управителния съвет,без един член по уважителни причини, поради което същото може да взима валидни решения.

 

Заседанието на Управителния съвет се проведе по следния дневен ред:

1.Прием на нови членове в Сдружение с нестопанска цел „ТК Приморско”.

2 Предложение на Управителния съвет,  да се създаде Съвет на туроператорите- при условията на чл.10, ал.1 от Устава.

3. Предложение на Управителния съвет за внасяне на питане до

Кмета на Община Приморско на редовна сесия на Общинския съвет относно:

Работата по популяризирането на Приморско като изявен туристически център и договарянето на туристи за 2019 г. като желаем да получим информация по поставените въпроси..

4. Насрочване Общо събрание на сдружението,подготовка

5.Насрочване  заседание на Управителния съвет до края на 2018г.

и приемане на Оперативен план за 2019г.

 

 

По първа точка от дневния ред Управителният съвет приема членове:

 

По първа точка от дневния ред, Председателят на Управителния съвет – г-н Стоян Петров  докладва  9 молби за прием на нови членове, придружени с доказателства за внесен годишен членски внос. След проверка на редовността на документите и на основание чл.13, ал.3,  от Устава на Сдружението, Управителният съвет

 

РЕШИ:

ПРИЕМА като членове на Сдружение „Туристическа камара Приморско”

 

 1. Иван Косев Тодоров
 2. Николай Димов Желязков
 3. Паулина Илиева Зеленикова
 4. Божена Щефаниова
 5. Делчо Тодоров Делчев
 6. Мария Христова Ганчева
 7. Бойчо Стоянов Георгиев
 8. Атанас Стойчев Илиев
 9. Момчил Здравков Стамболийски

 

Да се изпратят електронни уведомителни писма на новоприетите членове на Сдружението с потвърждение за приемането.

 

Гласуване:

„ЗА” – 5 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема.

 

По втора точка от дневния ред    да се приеме на Общо събрание  Предложение на Управителния съвет,  да се създаде Съвет на туроператорите- при условията на чл.10, ал.1 от Устава    Управителният съвет

РЕШИ:

ПРИЕМА  като членове на Съвета на Туроператорите и турагенти  членовете  на Сдружение „Туристическа камара Приморско”

 1. Денка Петкова Минчева – ДЕМИН ТРАВЕЛ –ООД
 2. Стоян Христов Петров   – ЛЕБЕД ТУР –ЕООД
 3. Романа Регина Янчура-Боровчик – РОМАРИ-ООД
 4. Божена Щефаниова –   ХАЙДЕ ТРАВЕЛ – ЕТ
 5. Тонка Вълчева – ПРИМОРСКО ТУР ЕООД
 6. Паулина Илиева Зеленикова – СТИЛ ТУР ООД
 7. Женя Калудова  –  КАЛИСТА ГРУП ООД

Гласуване:

„ЗА” – 5 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема.

 

По трета точка от дневния ред Предложение на Управителния съвет за внасяне на питане до Кмета на Община Приморско на редовна сесия на Общинския съвет относно:

РЕШИ:

Да внесе писмено питане на  редовна сесия на Общински съвет- Приморско

ВъввръзкасработатанипопопуляризиранетонаПриморско катоизявентуристическицентъридоговарянетонатуристиза 2019 г. желаемдаполучиминформацияпоследнитевъпроси:

 1. КогащезапочнедългоочакванатареконструкциянаВик мрежатавстаратачастнаграда? Имателиплановезаремонтна улицитеитротоаритевтезикварталиикогасмятатедаги реализирате?

2.Докогащестоятпорутенитесградинабившатагранична заставаикаквосеправизапридобиваненасобственосттана района? Когащепредприеметемеркизаблагоустрояванена района-има ли план и кога ще се реализира.?

З.Ималипроблемиобщинатасъссобственосттанатеренитедо околовръстнатакрайбрежнаалея?Аконямапредвиждателида бъдеблагоустроенрайонаипокакъвначин ? Мислителида обявитеконкурсзапроектираненатозирайон?

 1. Когащебъдезавършеноблагоустрояванетонарайонана КавакаиалеятаотКавакадоподходазаюжнияплаживъжения мост? Когащепредприеметемеркизаблагоустрояванена районаоколомалкатацъркванаул.Странджа?
 2. Каквосеправизамодернизациятанапристанищниякейв Приморско?
 3. КаквоеВашетоотношениекъмизоставенитесградинаБулбанк игорскостопанствонаул.Черноморе? Правилилистепредложениезапрехвърлянетоимбезвъзмезднонаобщината?
 4. Имателиидеязаизгражданенаспортенкомплексв Приморскоивъзможнолиедасевъзползватеотевропейските фондовезатова? Предвиждателиизгражданетоназакритплувен в двора на училището за което знаем,че има готов проект?

8.Какво се прави за подобряване транспортната схема в Приморско и има ли обществено обсъждане по проблема с паркингите и платените парко места.

9.Какво се прави за подобряване почистването и изнасянето на боклука през летния сезон.

10.Какво се прави за подобряване  на туристическата инфраструктура.Има ли план за преместваемите  търговски обекти и сергии в центъра на града.

11.Каква е сумата от събран туристически данък,50% от лицензионните такси на плажовете за 2017г и как е изразходван.

12. Участие на туристически изложения ,покани към туристическия бранш,реклама

Гласуване:

„ЗА” – 5 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема.

 

 

 

      По четвърта точка Насрочване Общо събрание на сдружението,подготовка

Управителният съвет

 

                                            РЕШИ:

Общо  събрание  да се проведе след втората половина  на м.Януари 2019,обявяването на дата до 15.12.2018

 

Гласуване:

„ЗА” – 5 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема

 

По пета точка- Насрочване  заседание на Управителния съвет до края на 2018г. и приемане на Оперативен план за 2019г

Управителният съвет

 

                                            РЕШИ

заседание на Управителния съвет да се състои на 30.11.2018 за приемане Оперативен план за 2019 и насрочване дата на провеждане на Общо събрание.

 

 

Гласуване:

„ЗА” – 5 гласа

„ПРОТИВ” – няма

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма

Решението се приема

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет беше закрито .

 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

 

 

 

………………………………………………………………………………

Николай Борянов Николов

 

………………………………………………………………………………

Кирил Петров Петков

 

………………………………………………………………………………

Георги Стоянов Лисов

 

 

………………………………………………………………………………

Камен Ангелов Михайлов

 

………………………………………………………………………………

Стойко Димитров Стойков

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО:

………………………………………………………………………………

Стоян Христов Петров

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети