ТКП

ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА – ПРИМОРСКО (ТКП)

 

ТКП е организация, създадена през 2009 год., която обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма – хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни,    производствени, транспортни и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

 

Целите на организацията са:

1. Да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации.

2. Да съдейства за създаване на условия за устойчиво развитие на туризма.

3. Да съдейства за обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма.

4. Да подпомага държавните институции и неправителствените организации при изработване на нормативната уредба на отрасъла.

5. Да участва в промоцията на българския туристически продукт.

6. Да съдейства за повишаване качеството на туристическия продукт и защитава интересите на потребителите.

Основните функции на ТКП са:

1. Изразява и отстоява становища и предложения за нормативни актове, отнасящи се за туризма.

2. Прави проучвания и анализи, дава консултации, извършва експертни оценки и посредничи при решаване на спорове.

3. Съдейства за развитието на различните направления на туризма – ваканционен, конгресен, маршрутно-познавателен, селски, ловен и т.н.

4. Организира курсове, семинари, обучения и издава сертификати и свидетелства.

5. Издава бюлетини, регионални брошури, организира участието на фирмите в международни туристически изложения и борси.

6. Организира PR-кампании, пресконференции, използва разнообразни форми за комуникация чрез средствата за масово осведомяване.

7. Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност за подпомагане постигането на целите.

8. Организира и участва във вътрешни и международни туристически изложения.

9. Организира набирането на информация от значение за туризма.

10. Участва в съвместни международни програми и проекти с други сродни организации.

Органи на управление на Камарата са: Общо събрание на членовете, Управителен съвет, Контролен съвет, Председател.

Архив

Последни новини

Етикети