Писмо-отговор на ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Мая Манолова относно жалба на Приморско

8d7c99ff3b4472c032a04fce0ef9a0e6

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

до

РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ

ОМБУДСМАН                             Г-Н СТОЯН ПЕТРОВ

Сдружение „Туристическа камара

Приморско”

ул. “Трети Март” №11

гр. Приморско 8180

Отпоено: Жалба № 4642/2017 г. до омбудсмана на Република България

Отпоено: Жалба № 4642/2017 г. до омбудсмана на Република България УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПЕТРОВ,

От жители на гр. Приморско към омбудсмана постъпиха искания за съдействие с възражения срещу заявен инвеститорски проект с инвеститор Антон Антонов, за изграждане на ферма за бяла мида в акваторията на града. С представената от Вас Протестна декларация от Сдружение „Туристическа камара Приморско”, посочен адрес, представителите на туристическия бранш изразяват загриженост, че с местоположението си в близост до северния плаж на Приморско фермата едновременно ще влоши показателите на крайбрежните води за къпане и морски спортове, ще наруши посоката на местните морски течения и подводния ландшафт, а с това и сигурността на туристите в крайбрежната зона и като цяло ще се отрази пагубно върху качеството на туристическия продукт, създаван с десетилетия като основа за икономическото развитие на града.

В декларация от Сдружение с нестопанска цел „Рибарско сдружение Приморско”, се изтъква несъобразяването на проекта с риска от създаване на конфликт с традиционния от векове поминък на местните рибари, който ще бъде изтласкан или ограничен поради близостта със зоната на фермата.

Запознах с оплакванията, конто са показателни за решимостта на гражданите да бъде защитено правото за устойчиво развитите на местната общност, за което те настояват последователно в процеса от началото на информирането им за инвестиционното намерение. Намирам, че от отправно значение в случая е обоснованото извършване на конкретната преценка за императивен надделяващ обществен интерес по смисъла на чл. 62, ал.1, т.2 от Закона за водите. Значението на такава преценка нараства още повече, доколкото стратегическите решения, конто са необходими като рамка на инвестиционните предложения за аквакултури, а именно относно интегрираното управление на крайбрежните зони и морското пространствено планиране, в съответствие със законодателството на Европейския съюз и Решение № 1111 на Министерския съвет от 29.12.2016 г. за приемане на Морска стратегия и програма от мерки, отсъстват или са в процес на формиране в бъдещ период.

Последиците от високата степей на неопределеност за очакваното въздействие на относимите фактори на натоварване е недопустимо да се прехвърлят изцяло в тежест на засегната общественост като колективен субект на екологични и икономически ползи, включително заетост на населението, с източник акваторията пред брега на съответното селище.

Предвид изложеното и на основание Закона за омбудсмана се обърнах към министъра на околната среда и водите и към министъра на земеделието, храните и горите, с копие до директора на Басейнова Дирекция “Черноморски район” и директора на Регионалната инспекция по околна среда и води Бургас, да ме информират относно етапа на разглеждане и спазване на гаранциите за зачитане на обществения интерес при прилагане на разрешителните режими за аквакултури за посоченото заявено инвестиционно намерение за водите на Черно море край гр. Приморско.

 

 

МАЯ МАНОЛОВА ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАР

 

С уважение,

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети