ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

I.РАЗШИРЕНИЕ НА ПРИСТАНИЩЕ ПРИМОРСКО

ЗАДАНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ

ПРИМОРСКО

ОБЕКТ: Идеен проект за разширение на рибарско пристанище Приморско СЪЩЕСТВУВАШО ПОЛОЖЕНИЕ

^. Настоящото задание е изготвено във връзка с реализиране на инвестиционната инициатива на Община Приморско за развитие на риболовната дейност на територията на общината.

Терека избран за изграждане на разширението на пристанището се намира на изток от кейовата стена на съществуващото пристанище и на юг от крайбрежна алея .

В землището на града са наличии 300 плавателни съда , конто поради липса на място за приставане и малкият капацитете на съществуващото пристанище , се придвижват с колесари до имотите на собствениците им . Около 150 рибари притежават лиценз за извършване на професионален риболов. Ежедневно малки рибарски кораби разтоварват уловите си от риба и водни организми без да се спазват хигиенните изисквания за този вид дейност, на нерегламентирани за целта места. В обхвата на избрания терен няма одобрен подробен устройствен план за разширение на съществуващото пристанище, с който да се предвидежда изграждането на разширение на пристанищното съоръжение, както и необходимите сгради и съоръжения за разтоварване, складиране, първа продажба и експедиция на уловената риба.

Съществуващото пристанищно съоръжение се ползва като място за акустиране’ на рибарски и туристтически плавателни съдове. Местоположението на територията предмет на плана, наличието на съществуващо пристанищно съоръжение и на обслужващ път, както и предвижданията за изграждане на обслужващи улици и инфраструктура на действуващият ПР в непосредствена близост до избраният терен , осигуряват добра комуникативност на тази територия и позволяват в нея да се изгради модерно рибно пристанище, отговарящо на изискванията на Европейския съюз. Конфигурацията на брега, морските течения и съществуващото положение на територията също способстват за ик^номичесми изгодното реализиране на този проект.

В предвижданията на Морският устройствен план за района е изписана следната сигнатура: Ползвания в зоната:

Р,А,Т,ВсА,ПП,НИ,КИН,НЕМ

Описание:

“Р – Риболов (любителски и стопански риболов в 2 милната зона; стопански риболов в 12 милната зона; 10 стационарни риболовни уреди – даляни)А – Аквакултури (3 ферми за аквакултури)Т – Крайбрежен и морски туризъм (морски курортни селища и комплекси -Приморско, Китен, Лозенец)ВсА – Водни спортове и атракции (пристан комплекс Перла, пристан Приморско, пристанище Китен; 10 зони за къпане; за района на ДМА Бургас за 2019 г. е съгласувана експлоатацията на 104 водни бази; за района на ДМА Бургас за 2019 г. са издадени свидетелства за годност за сезонен превоз на хора на 95 кораба; 28 лицензирани клуба счленство в Българска федерация по ветроходство за цялата страна)ПП – Пристанища и пристанищна дейност (Приморско) НИ – Научно-изследователна дейност (НИБ Маслен нос – Юг; НИБ Китен)КИН – Културно наследство, вкл. под вода (останки от османски дървен ветроход; Ареал с концентрация на недвижимо културно наследство; пристанища и котвени

места; селище от ранната бронзова епоха, археологически проучвания 1986 – 1990 год.)Н Национална екологична мрежа (5С1, ЗРА и МРА) (Ропотамо – 5С1 – ВС0001001; Комплекс Ропотамо – ЗРА – ВС0002041)”

от което е видно че, инвестиционного намерение е допустимо .

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Разширението на съществуващото пристанищно съоръжение ще го превърне н модерно рибно пристанище и ще осигури възможност за ефективно, регламентирано,сигурнс и хигиенично разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба * водни организми и по този начин ще се постигнат икономически ефект за рибарит* осъществяващи дейността , както и осигуряване на пресен улов за местната туристически услуга .

Местоположението на имота, за който следва да се проведат необходимите законов* процедури е избран при отчитане на характеристиките на терена и съществуването н< ,^тристанищно съоръжение, близостта до населен ото място , възможността за осигуряване н< Необходимите инфраструктурни съоръжения за захранване с вода и електроенергия, кактг отвеждането и преработката на отпадни битови води.

Проекта следва да обхване териториални води , разположени непосредствено дс избраният за разширение терен , като за сыция на фаза ПУП следва да се обособи УПИ отреден „за пристанищни дейности” и при необходимост УПИ за инфраструктура – ТП,КПС и др. С ПУП да се предвидя обслужваща улица до имота, като подхода към пристанището с< реши с връзка с уличната регулация на града.

Терена в който е предвидено разширението е част от териториалните води н; Република България и попада в зона А на Черно море по ЗУЧК.Показателите за застрояван* следва да бъдат в съответствие с изискванията за застрояване в зоната.Предвиденот( застрояване да бъде преобладаващо на един до два стажа . като за получаване на убедителе! силует е допустимо частично застрояване с височина до 10,00 м.

Идейния проект да се изготви върху извадка от КК и актуализирана геодезическ; снимка, отразяваща едроразмерната растителност. На база проектното решение да се изготв! . схема по част вертикална планировка , както и да се оразмерят необходимите връзки < инженёрните мрежи на населеното място , което да послужи на следваща фаза ПУП-ПРЗ з; изготвяне на схеми за довеждащата инфраструктура. Изчислените мощности да се съгласур”” с експлоатационните дружества, за което Възложителят ще оказва съдействие на проектанта;

С разработката следва да бъдат осигурени възможности за “Модернизация I реконструкция на кейовия фронт и вълнозащитните съоръжения/ при доказан; необходимост / , изграждане на нови такива, както и функционално зониране на новат; пристанищна територия. Да бъде представено решение за нова конфигурация пру реконструиране на съществуващите и изграждане на допълните^и нови “брегозащитш съоръжения за предпазване от вредното въздеиствие на водите, разположени в акваторията н; Рибарското пристанище с цел привеждането им в съответствие с нормативните изисквания I изготвено, съгласно получените данни от вълновия и ветрови анализ и хидротехническит изследвания. Да се изготви моделно проучване за влиянието на проектираното съоръжени! върху плажната ивица в „Дяволски залив” . В проектите да бъдат отчетени специфичнит< характеристики на територията. Проектното решение да осигурява максимално съхранени’ на ландшафта и биоразнообразието. ПРЗ подлежи на съгласуване с компетентния орган п< опазване на околната среда и водите.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ на проекта

С  проекта да се докаже разположението  на защитните  съоръжения.  Проектного решение да предвидя изграждане на следните зони: -кейов фронт за рибарски лодки с общ минимален капацитет от :

  • до 100 плавателни съда с максимална дължина до 8 м
  • до 140 плавателни съда с максимална дължина до 9м
  • до 20 плавателни съда с максимална дължина до 20 м
  • до 4 плавателни съда с максиматна дължина до 30м

– За цялата защитена акватория   да се проектира кейов фронт;

хелинг в защитената     част     с прилежаща зона за спускане на вода на рибарски
кораби.

Зона за разтоварване на уловите от прясна риба или друга водни организми, където са създадени условия за риболовните кораби единствено да разтоварват уловите си, да ги 0&зпределят по видове и да осъществяват първа продажба. Тази зона следва да се разположи така, че да осигурява възможност за достьп на хладилни камиони.

  • Зона за бункероване на рибарските кораби;
  • Зона за инвентарно стопанство, текущо поддържане и ремонтна работилница;
  • обслужваща застройка със складови. битови и административни функции
  • Рибна борса

Да се осигури възможност за изграждане на зона за продажба на риба. Рибната борса да може да се разработи като открита пазарна площ с навес с носеща метална конструкция и покритие за предпазване от атмосферни влияния.Да се предвидят хладилни помещения временно съхранение на улова . Местопорожението и очертанията следва да осигурят възможност за организация и разполагане на търговски маси за продажба като за една маса се предвиди около 5 кв.м площ. Общият капацитет на борсата да е около 20 маси.

-други дейности по преценка на проектанта съвместими с основното предназначение

Ограда на пристанището с портал, отговарящ на изискванията на 18Р8 кода

!*•

•»

–  Обслужващ паркинг, осигуряващ нуждите на персонала и на посетителите с обгц
размер около 100 бр.автомобили

довеждаща ифраструктура до имота за пристанище – пътна връзка, водоснабдяване
и канализация,електроснабдяване.

Предвидените инфраструктурни съоръжения да бъдат разработени в единна схема с тези на населеното маясто ,като при доказана необходимост в ел схемата се предвид» самостоятелен трансформаторен пост. За обезпечаване на необходимостта от постоянно електрозахранване да се предвиди дизел генератор или друг алтернативен източник на енергия.

Отвеждането на отпадните битови води да се реши като на фаза „Градоустройство” . въз основа на изчислените мощности в идейния проект се осигури отделен УПИ за изграждане на помпена станция . Да се осигури с мерки по вертикална планировка на терена възможност дъждовните води да се оттичат повърхностно. С проектното решение да се осигури възможност за етапна реализация на застрояването в територията на пристанището, като обстойно се обосноват предложените за реализация етапи.

П. Комуникационно – транспортен достъп

Имотът предмет на разработката е разположен непосредствено до урбанизираната територия , в северната част на „Дяволки залив” Приморско . До него има предвидена и частично реализирана улична регулация . Към проекта да се разработи вариант за връзка с регулацията на прилежащата територия. За обслужващите улици да се представят надлъжни и

I

напречни профили, като трасетата се съобразят с характера на терена и се избегнат сериозни обеми на изкопни и насилии работа. Габарита на обслужващите улици да бъде съобразен с предвидените дейности като същият е минимум 7.50 м. Да бъде осигурена възможност за достьп на автомобили със специално предназначение. Да се осигурят необходимите подходи за обслужване на територията, осигуряващи бърза и лесна евакуация при съобразяване с предвидените дейности. При необходимост ще се предвиди изменение на действуващите . неприложени ПРЗ в обхвата на задачата .

Ш.Част електро

С проектното решение да се уточни необходимото захранване с електроенергия, като се изследва възможността ел. захранването да бъде осигурено от съоръжения в населеното място , като се предвидят необходимите инфраструктурни трасета.

^        ГУ.Част водоснобдяване и канализация

С проектното решение да се уточнят необходимите мощности за водоснабдяване и канализация,като решението се съобрази с кормите за проектиране на В и К съоръжения. За отвеждане на отпадните води се уточни необходимостта от изграждане на помпена станция в отделно УПИ , а заустването и да се предвиди в канализационната мрежа на града .

У.Част Зелена система

Към проекта да се изготви схема на зелената система с отразена съществуващата едроразмерна дървесна и храстова растителност. Проектното решение да се съобрази с нея при максималното и запазване. Да се изготви опорен план с отразена засегната растителносх по вид и размер.Да се предвидят нормативно необходимите озеленени плогци,обвързани със зелената система в прилежащата територия.

УТ.Част Геодезия

Идеен проект по част ,.Геодезия” да се изготви на база подробно геодезическс заснемане *със “*аснети изградени съоръжения, пътища и елементи на инфраструктура както и съществуваща едроразмерна растителност.

На база проектното решение да се изготви идейно решение по част вертикалщ планировка

УП.Част геология

Инженерно-геоложките проучвания следва да съдържат: Събиране и обобщаване на налична архивна информация Изготвяне на инженерно-геоложко проучване и становище.

УШ.Схема достъпност

При отчитане обществения характер на територията е необходимо към проекта да с изготви схема за достъпни маршрути в територията като се осигури лесен и безконфликте достъп за населението включително и за хора с увреждания   и бъдещите обекти, като с запази съществуващата пешеходна алейна мрежа . С последваща фаза „Градоустройство”, профила на улицата да се предвиди велосипедна алея извън съществуващата пешеходна алея

Преди изработване на идеен проект да се изготви доклад и приложения към него ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ

Предварителните (прединвестиционните) проучвания следва да обхващ! хидродинамично и литодинамично проучване. Въз основа на Изготвеното хидродинамично и литодинамично проучване да се избе] конфигурацията на оградителните съоръжения по начин за постигане на оптимална защита

II.ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ ПРИМОРСКО

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети