Министерството на туризма предлага Национална камара да обедини туроператорите

ПРОЕКТ !

ЗАКОН ЗА
НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ И
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ
Глава първа.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 1. Този закон определя изискванията към лицата извършващи туроператорска и
туристическа агентска дейност по смисъла на Глава седма чл.61 – 110 от Закона за туризма,
Чл. 2. Законът цели:
(1) да съдейства за осигуряване на сигурност и конкурентоспособност на извършващи
туроператорска и туристическа агентска дейност;
(2) да създаде условия за идентифициране и прозрачност на дейността на лицата,
извършващи:

 1. туроператорска дейност на територията на страната за изходящ туризъм в
  чужбина;
 2. туроператорска дейност за предоставяне на земни услуги и вътрешен туризъм
  в България;
 3. туристическа агентска дейност;
  (3) да осигури защита на интересите на лицата предоставящи туристически услуги;
  (4) да се гарантира защита на интересите на потребителите на туристическите услуги.
  Чл. 3. (1) Законът се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически
  лица предоставящи туроператорска и туристическа агентска дейност и свързаната с това стоки и
  услуги, регистрирани като търговци по националното законодателство, техните клонове, на
  територията на Република България, наричани по-нататък „туроператори”.
  (2) Туроператорите, предоставящи туристически услуги по смисъла на Глава осма и Глава
  девета от Закона за туризма, подлежат на вписване в Централния професионален регистър на
  туроператори и туристически агенти, наричан по-нататък „регистъра”.
  (3) Туроператори предоставящи туристически услуги по смисъла на чл.61-110 от Закона за
  туризма подлежат на вписване в Регистъра извършващи дейност на територията на страната за
  изходящ туризъм се вписват в раздел I „ТО за изходящ туризъм”.
  (4) Туроператори предоставящи туристически услуги по смисъла на чл.61-110 от Закона за
  туризма подлежат на вписване в Регистъра извършващи дейност на територията на страната за
  земни услуги и вътрешен туризъм туризъм се вписват в раздел II „ТО за вътрешен туризъм”.
  (4) Туристически агенти предоставящи туристически услуги по смисъла на чл.61-110 от
  Закона за туризма подлежат на вписване в Регистъра извършващи дейност на територията на
  страната раздел III „Туристически агенции”.
  (5) Когато физически или юридически лица са вписването в съответен регистър на
  държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
  Европейското икономическо пространство уведомяват регистъра, като предоставят съответната
  електронна връзка за добавяне в Централния професионален регистър на ТО и ТА в съответния
  раздел. Отсъствието на уведомление към регистъра не поражда права по този закон за лицата,
  които не са вписани в Регистъра.
  Глава втора.
  НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ И
  ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

  Чл. 4. (1) Създава се Национална камара на туроператорите и туристическите агенции
  наричана по-нататък “камарата”, като юридическо лице със седалище в София. Камарата създава
  местни структури при условия и по ред, определени в устава й. Името на организацията може да
  бъде променено на Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА) или друго име на
  съществуващо сдружение само, ако за това има изрично решение на Общото събрание на
  асоциацията и се приеме от общото събрание на Камарата,
  (2) Предмета на дейност на Камарата е:
 4. представлява своите членове и защитава професионалните им интереси;
 5. представлява своите членове в европейски и международни браншови, продуктови и
  професионални туристически организации.
 6. създава и поддържа Централен професионален регистър на туроператорите и
  туристическите агенции, който е публичен;
 7. Създава и поддържа Гаранционен фонд за защита на доверителите за лицата
  извършващи туроператорска дейност за изходящ туризъм в чужбина;
 8. съдейства на членовете си за развитие на дейността им;
 9. набира и предоставя информация на своите членове, включително за състоянието и
  развитието на българския и чуждестранния туристически пазар;
 10. съдейства за организиране и провеждане на професионално обучение и квалификация
  на кадрите в сектора;
 11. участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на туризма на
  национално и местно нива и съдейства за изпълнението им;
 12. дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за туризма;
 13. представлява своите членове в Националния съвет по туризъм по Закона за туризма и
  Закона на Националната туристическа организация/в проект/;
 14. сътрудничи си със сродни организации в страната и в чужбина;
 15. участва в дейността на европейски и други международни органи и организации;
 16. участва със свой представител в помирителните комисии по Закона за защита на
  потребителите;
 17. съдейства и представлява своите членове пред Сдружението на общините и други
  национално представени организации и сдружения по въпросите свързани с туризма;
 18. подпомага разработването на браншови, продуктови и професионални стандарти за
  здравословни и безопасни условия на труд и ги предоставя в Националния (отрасловия) съвет по
  условия на труд;
 19. разработва кодекс на професионалната етика в подотраслите на туристическия бранш,
  не допуска създаването на картели, монополизъм, дъмпинг, нелоялна конкуренция и
  неравнопоставеност между своите членове;
 20. внедрава международно приети стандарти за категоризация на местата за настаняване,
  хранене и развлечения;
 21. внедрава международно приети стандарти за спа и уелнес услуги в балнеолечебни
  (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове
 22. информира компетентните органи за извършени нарушения при изпълнението на
  туристическите дейностив ТО и ТА, както и за други констатирани нарушения, извършени от
  лицата – участници в туристическите дейности, при и по повод изпълнение или неизпълнение на
  функционалните им задължения, регламентирани в съответните нормативни актове;
 23. организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите,
  работещи в туризма;
 24. Определя пределен брой на туроператорите и туристическите агенции регистрирани в
  Регистъра и издава удостоверения за допустимост при издаване на разрешения за уастие в
  Гаранционния фонд..
 25. изпълнява и други функции, предвидени в устава й.
  (3) Приходите по бюджета на Камарата се формират от:
 26. еднократни встъпителни членски вноски;
 27. годишни и допълнителни вноски;
 28. приходи от допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на
  основната дейност и като използва прихода за постигане на определените в устава цели.
 29. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;
 30. дарения от физически и юридически лица;
 31. лихви по депозитите на собствени средства;
 32. други източници, установени със закон или друг нормативен акт.
  (4) Предметът на стопанската дейност се определя в устава на Камарата.
  (5) Извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени
  със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
  (6) Камарата не разпределя печалба.
  Чл. 5. Членуването в камарата е доброволно и е в съответствие с изискванията на този
  закон и нейния устав.
  Чл. 6. Органи на камарата са:
 • общото събрание;
 • управителният съвет;
 • контролният съвет;
 • комисията за водене на Регистъра,
 • комисии по направления;
  Чл. 7. (1) Общото събрание на Камарата е редовно или извънредно.
  (2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.
  (3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или
  по искане най-малко на една десета от членовете на камарата.
  Чл. 8. (1) Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения от общото
  събрание се определят с устава на камарата.
  (2) Делегатите на общото събрание се определят при условията и по реда, определени с
  устава на камарата.
  Чл. 9. Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на
  кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно
  независимо от броя на присъстващите делегати.
  Чл. 10. (1) Общото събрание:
 1. приема, изменя и допълва устава;
 2. избира и освобождава председателите и членовете на управителния и на контролния
  съвет и на комисията за водене на Регистъра;
 3. приема отчетите за дейността на управителния и на контролния съвет и на комисията за
  водене на Регистъра;
 4. определя размера на членския внос и цените на услугите, извършвани от Камарата;
 5. приема бюджета на Камарата;
 6. приема кодекса за професионална етика;
 7. решава и други въпроси, определени в устава.
  (2) Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от
  присъстващите, с изключение на решенията по ал. 1, т. 1, които се приемат с мнозинство от две
  трети от присъстващите.
  (3) Председателите и членовете на управителния и на контролния съвет се избират с тайно
  гласуване.
  Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои от председател и 15 членове, които се избират
  за срок три години. Членовете на УС могат да бъдат избирани за втори тригодишен мандат. Трети
  мандат не се допуска.
  (2) Управителният съвет:
 8. свиква и организира провеждането на общото събрание на Камарата;
 9. организира дейността на Камарата ;
 10. управлява имуществото на Камарата ;
 11. организира създаването и поддържането на Регистъра;
 12. определя формата предоставяне на статистическа информация за Централния
  професионален регистър на ТО и ТА в съответствие с международните стандарти и редът за
  нейното ползване;
 13. приема вътрешни правила за работа;
 14. приема нови членове и прекратява членството в Камарата при условия и по ред,
  определени в устава;
 15. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание или в устава на
  Камарата;
 16. представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание.
  Чл. 12. (1) Контролният съвет се състои от председател и шестима членове, които се
  избират за срок три години. Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията
  на управителния съвет с право на съвещателен глас.
  (2) Контролният съвет:
 17. контролира изпълнението на решенията на общото събрание и законосъобразността на
  решенията на управителния съвет;
 18. предлага на общото събрание освобождаване или неосвобождаване от отговорност на
  членовете на управителния съвет;
 19. изпълнява и други функции, възложени му от общото събрание или в устава на камарата;
 20. представя годишен отчет за дейността си пред общото събрание.
  Чл. 13. (1) Бюджетът на камарата се определя за всяка финансова година.
  (2) Приходите на камарата се формират от:
 21. еднократни встъпителни вноски;
 22. годишни вноски на членовете;
 23. постъпления за услугите, извършвани от камарата;
 24. дарения, издателска дейност и други постъпления;
 25. Местната структура на Камарата може да се подпомага финансово от бюджета на
  Общината при условия и по ред, определени отсъответния Общински съвет.
 26. Камарата може да се подпомага финансово от бюджета на Министерството на туризма
  при условия и по ред, определени от министъра на туризма.
  Глава трета.
  ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ И
  ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

  Чл. 14. Вписването в Централния професионален регистър на ТО и ТА става по раздели:
  (1) Раздел I. „Туроператори за изходящ туризъм” за вписване на туроператори по реда на
  ЗТ:
 • вписан – за туроператори кандидати за получаване на сертификат за извършване на
  туроператорска дейност в чужбина с автобусни превози поддържащи туристическа застраховка
  „отговорност на туроператора”. – потвърден – за всеки получил категоризация по реда на Закона
  за туризма.
 • препоръчан – за туроператори извършващи автобусни и самолетни пътувания в чужбина
  гарантиращи пътуванията чрез ефективен гаранционен фонд.
  (2) Раздел II „Туроператори за земни услуги” по реда на ЗТ: за предоставяне на земни
  услуги, консолидиране на легла и вътрешен туризъм:
 • вписан – за туроператори кандидати за получаване на сертификат за извършване на туроператорска дейност в страната с наземни превози, предоставяне на земни услуги,
  консолидиране на легла и вътрешен туризъм не поддържащи туристическа застраховка
  „отговорност на туроператора”.
 • препоръчан – за туроператори кандидати за получаване на сертификат за извършване на туроператорска дейност в страната с наземни превози, предоставяне на земни услуги,
  консолидиране на легла и вътрешен туризъм поддържащи туристическа застраховка „отговорност на туроператора”.
  (3) Раздел III „Туристически агенции” по Закона за туризма.
  (4) вписването в ниво „вписан” е с продължителност до три месеца от датата на подаване
  на заявлението, след което се заличава;
  (5) вписването на ниво „препоръчан” е със срок определен от УС на Камарата със статута
  на Гаранционния фонд;
  (6) Редът за вписване и водене на Регистъра се определя с правилник, приет от общото
  събрание на Камарата, който се обнародва в “Държавен вестник”.
  Чл. 15. (1) В регистъра се вписват туроператори, които отговарят на следните изисквания:
 1. отговарят на изискванията за регистрация и сертификация в Гаранционния фонд по
  Закона за туризма;
 2. нямат ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за
  задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения, освен ако
  компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 3. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или
  ликвидация;
 4. разполагат с изискващата се материална база и техническо оборудване за извършване
  на заявените туристически дейности;
 5. разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори:
  а) за ръководство на заявените туристически дейности;
  б) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
  в) за организиране изпълнението на дейности по оказване на първа помощ и защита при
  бедствия;
  г) други лица, за които с нормативен акт се изисква да са наети по трудов договор;
 6. наетият изпълнителски персонал притежава необходимата правоспособност съобразно
  придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит,
  познания и техническа компетентност по отношение на националното законодателство;
 7. наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за
  изпълнение на извършваните дейности;
 8. имат валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на
  неизпълнение на задълженията им към околната среда и към трети лица, изисквани по действащи
  нормативни актове .
  Чл. 16. (1) Централният професионален регистър на ТО и ТА е публичен и се публикува на
  интернет страницата на Камарата. Всяко лице може да поиска справка за извършените вписвания
  в регистъра.
  (2) Информацията, представляваща лични данни, се предоставя по ред, определен със
  закон.
  (3) Регистърът съдържа информация за:
 9. правно-организационната форма, търговската фирма (наименование), седалището и
  адреса на управление, и регистрацията съгласно законодателството по неговата регистрация;
 10. начина на управление, представителството и лицата, представляващи туристическото
  предприятие;
 11. числеността и квалификацията на наетите лица;
 12. числеността на назначените по трудов договор лица – поотделно за ръководители и за
  лица по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
 13. проведените квалификационни обучения на техническия персонал и на работниците
  през последните три години;
 14. годишните финансови отчети за последните три години преди текущата година;
 15. данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски;
 16. наказанията, наложени от контролните органи за нарушения по Закона за туризма или
  други закони, както и по съответното законодателство на държава – членка на Европейския съюз,
  или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 17. статистическа информация в съответствие с международните стандарти.
  (4) Предприятия, които от създаването си осъществяват дейност за период, по-малък от три
  години, предоставят информацията по ал. 3, т. 6 за последната година от дейността си.
  Чл. 17. (1) Заявления за вписване се подават до председателя на комисията по чл. 26 по
  образец, утвърден от управителния съвет на Камарата.
  (2) Към заявлението за вписване се прилагат:
 18. удостоверение за вписване в търговския регистър или легализиран документ съгласно
  законодателството по регистрация на туроператора;
 19. декларация, че туроператорът не е обявен в несъстоятелност и не се намира в
  производство по несъстоятелност или ликвидация;
 20. справка за числеността и квалификацията на персонала по категории;
 21. справка за проведено квалификационно обучение на управленския и техническия
  персонал и на работниците през последните три години, освен в случаите на новооткрити обекти;
  Чл. 18. (1) Вписването или отказът от вписване в регистъра се извършва от комисията по
  чл. 26 в 14-дневен срок от подаване на заявлението.
  (2) Комисията отказва вписване, когато туроператора не отговаря на някое от
  изискванията по чл. 15.
  Чл. 19. (1) Удостоверението за вписване или отказът от вписване в регистъра се издава на
  заявителя в 15-дневен срок от подаване на заявлението.
  (2) В удостоверението по ал. 1 се отбелязват съответните категории, класификации,
  сертификации и регистрации за туристическия бизнес вписан в регистъра.
  Чл. 20. (1) Туроператорът е длъжен да заяви за вписване всяка промяна на обстоятелство,
  подлежащо на вписване в регистъра, в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
  (2) Туроператора представя ежегодно до 30 юни в комисията по чл. 26 годишен финансов
  отчет и удостоверение за наличието или липсата на публични задължения за изтеклата година.
  Чл. 21. (1) Туроператора се заличава от регистъра при:
 22. прекратяване на юридическото лице на туроператора;
 23. неосъществяване на дейност за срок, по-дълъг от три години, с изключение на случаите,
  когато чуждестранно лице не извършва постоянна дейност на територията на Република България;
 24. неизпълнение на задължението по чл. 20, ал. 1 повече от три пъти за една година;
 25. неизпълнение на задължението по чл. 20, ал. 2;
 26. заличаване вписването на физическото лице – едноличен търговец, или при поставянето
  му под пълно запрещение;
 27. влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност;
 28. установяване, че туроператора е престанал да отговаря на някое от изискванията по чл.
  15;
 29. прекратяване на участието в Гаранционния фонд.
  (2) Заличаването от регистъра се извършва с решение на комисията по чл. 26.
  Чл. 22. (1) Със заличаването се обезсилва издаденото на туроператора удостоверение за
  вписване в регистъра.
  (2) След изтичане на една година от заличаването му туроператора може да подаде ново
  заявление за вписване в регистъра по общия ред.
  Чл. 23. Отказът за вписване в регистъра и издаване на удостоверение, както и заличаването
  от регистъра, се мотивират и могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния
  кодекс.
  Чл. 24. (1) Туроператора е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено председателя на
  комисията по чл. 26 за изгубено или унищожено удостоверение за вписване в регистъра.
  (2) Дубликат на удостоверение по ал. 1 се издава по решение на председателя на комисията
  по искане на туроператора.
  Чл. 25. За вписването, заличаването или промяната на вписани в регистъра обстоятелства,
  както и за изгубено, унищожено или обезсилено удостоверение за вписване в регистъра,
  председателят на комисията по чл. 26 публикува съобщение в Информационния бюлетин на
  камарата.
  Чл. 26. (1) Към Камарата се създава комисия за воденето, поддържането и ползването на
  Централния професионален регистър на ТО и ТА.
  (2) Комисията се състои от 15 членове, включително председателят на комисията които се
  избират от общото събрание на Камарата.
  (3) Организацията и дейността на комисията се регламентират с правилник, утвърден от
  управителния съвет на Камарата. Решенията на комисията по чл. 27, ал. 1, т. 3 се приемат с
  мнозинство две трети от членовете й.
  (4) Комисията се свиква на заседание от председателя й или по искане на повече от
  половината от нейните членове.
  Чл. 27. Комисията по чл. 26:
 30. предоставя информация на членовете на Камарата за условията и реда за вписване в
  регистъра;
 31. подготвя образците на заявления и други документи, свързани с вписването в регистъра;
 32. приема решения за вписване, заличаване и отказ за вписване в регистъра;
 33. подпомага дейността на управителния съвет при организиране изпълнението на
  дейности, свързани със сигурността на класифицираната информация и отбранителномобилизационната подготовка;
 34. подготвя и предоставя информация и документация относно вписаните в регистъра
  обстоятелства по искане на компетентните органи.
  6.Комисията определя броя на подкомисиите по съответните направления и определя
  технив обхват.
  Глава четвърта.
  УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КАМАРА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ И
  ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ
  Чл. 28 Националната камара на ТО и ТА се учредява без определен срок.
  (2) На територията на една област може да съществува само една организация на Камарата.
  (3) Областната структура на Камарата се създава по решение на УС и носи
  наименованието на областта които включва. Право на наименование Камара и Областна камара
  имат само организациите, които са създадени в съответствие с този закон.
  Чл. 29. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на учредителното събрание на
  Камарата, както и на областните събрания за избор на делегати за учредителното събрание, се
  определят със заповед на министъра на туризма, която се обнародва в “Държавен вестник” в
  едномесечен срок от влизане в сила на закона.
  (2) Министърът на туризма или определено от него длъжностно лице от състава на
  министерството със заповед открива процедура за учредяване на Камара:
 35. въз основа на заявление-декларация от учредителен комитет по чл. 31, ал. 1;
 36. чрез публично обявяване по реда на чл. 32, ал. 1.
  Чл. 30. (1) Камарата се учредява най-малко от:
 37. две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието
  седалище е на територията на Р България;
  (2) Учредители могат да са ТО и ТА регистрирани по Закона за туризма лица по чл. 1 от
  този закон.
  Чл. 31. (1) Учредителният комитет се състои от 11 члена включва задължително
  представители на групите по чл. 30. Министъра на туризма определя двама свои представители в
  Учредителния комитет.
  (2) Министъра на туризма със своя заповед изготвя поименен списък на членовете на
  Учредителния комитет.
  (3) Членовете на Учредителния комитет могат да упълномощят лице, което да
  представлява учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението.
  (4) Учредителния комитет организира процедурата по свикване и провеждане на
  областните събрания за избор на делегати на Учредителния конгрес на Камарата и организира
  провеждането на Учредителното събрание.
  (5) Участници в областните събрания за избор на делегати на учредителното събрание на
  Камарата могат да бъдат всички лица, които осъществяват туроператорска и туристическа агентска
  дейност и дейностите посочени в обхвата на този закон на територията на Република България и
  в двумесечен срок от влизане в сила на закона подадат заявление за участие в областните събрания.
  (6) Лицата по ал. 5 с адрес на управление на територията на съответната област подават
  заявления до областния управител, придружени от удостоверение за актуално състояние, издадено
  не по-рано от един месец от подаване на заявлението.
  (7) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 5 областните управители организират,
  насрочват и провеждат областните събрания за избор на делегати на учредителното събрание на
  Камарата на туроператорите.
  (8) Областните събрания избират делегати на учредителното събрание на Камарата при
  норма на представителство по един представител за всеки 10 подали заявление по ал. 3.
  (9) В 14-дневен срок от провеждането на областните събрания за избор на делегати
  областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите до Учредителния
  комитет.
  (10) Протокола съдържа данни за избрания делегат и адрес за кореспонденция, телефон и
  имайл контакт.
  (11) В случай на констатирани нередовности на представените документи от
  Учредителния комитет и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни
  данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 5 и 8 заявителят се уведомява писмено, като
  се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на
  нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи.
  Чл. 32. (1) Министърът на туризма със заповед открива процедура за учредяване на
  Камара въз основа на заявление-декларация подписано от членовете на Учредителния комитет.
  (2) В заявление-декларацията за откриване на процедура по регистрация на Камарата се
  декларират най-малко следните обстоятелства:
 38. наименованието на организацията (с изписване с български и латински букви) и адрес;
  телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват
  имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
 39. списък с номер и дата на решението на областното събрание за избор на делегати;
 40. обстоятелства, свързани с предмета и целите на Камарата;
  (3) Заявление-декларацията се подписва от всички членове на учредителния комитет и
  към нея се прилагат:
 41. поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 30;
 42. оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет.
  (4) В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане
  на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с
  обстоятелствата по ал. 2 и 3 заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от
  датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на
  допълнителни данни и документи.
  (5) Министърът на туризма се произнася по заявление-декларацията на учредителния
  комитет в 30-дневен срок от получаването и.
  (6) В случаите по ал. 4 срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата на
  отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи.
  (7) Заповедта за откриване на процедурата се обнародва в “Държавен вестник”, в един
  централен всекидневник.
  (8) Министърът на туризма отказва със заповед откриването на процедура за учредяване
  на Камара, когато:
 43. предметът на дейност на Камарата не отговаря на изискванията на чл. 4 ал. 2;
 44. документите по чл. 31 ал. 2 и 3 са непълни и данните и документите по ал. 4 не са
  представени в срок.
  (9) Отказът за откриване на процедура за учредяване на Камарата може да се обжалва пред
  съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
  срок от уведомяването на учредителния комитет.
  Чл. 33. (1) Учредителният комитет:
 45. изготвя проекта на устав на Камарата и други документи за учредителното събрание;
 46. организира провеждането на учредителното събрание.
  (2) В дейността си по подготовката на учредяването на Камарата учредителният комитет
  се подпомага от министъра на туризма.
  (3) Учредителният комитет обнародва в “Държавен вестник” и публикува в един
  централен всекидневник покана за учредяване на Камарата, като в нея се посочват и датата, и
  мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на
  управителен и контролен съвет, както и мястото, където са изложени проектите на учредителните
  документи, и времето, през което те са на разположение.
  (4) Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след
  публикуването на обявата по ал. 3.
  (5) Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след
  публикуването на обявата по ал. 3.
  (6) В учредителното събрание на Камарата участва представител на министъра на туризма.
  Чл. 34. (1) Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени учредителите
  съгласно списъка по чл. 32, ал. 2, т.2.
  (2) При липса на кворум се насрочва ново заседание на събранието, което да се проведе не
  по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни след датата на първото. Датата на новото заседание се
  посочва в поканата по чл. 33, ал. 3.
  (3) По реда на ал. 2 може да се насрочат не повече от две заседания на учредителното
  събрание. В случай, че и на второто заседание липсва кворум, процедурата за учредяване на
  Камарата се прекратява със заповед на министъра на туризма.
  Чл. 35. (1) Учредителното събрание взема решение за учредяване на Камарата и приема
  устава и.
  (2) В устава на Камарата се уреждат дейността и начинът на управление, условията за
  възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете, както и
  други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията.
  (3) Уставът на Камарата се публикува на интернет страницата на организацията.
  Чл. 36.(1) Камарата се смята за възникнала от деня на вписването и в предназначения за
  това регистър, който се води в Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е част от
  Националния туристически регистър.
  (2) Вписването на Камарата в регистъра по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на
  туризма въз основа на писмено заявление-декларация, към което се прилагат:
 47. копие на протокола от учредителното събрание;
 48. копие на устава на Камарата, подписан от учредителите и одобрен от министъра на
  туризма;
 49. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват
  организацията, и образец от печата на организацията;
 50. декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират
  помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия – до втора
  степен включително, и не са роднини по сватовство – до втора степен включително.
  (3) В регистъра по ал. 1 се вписват най-малко наименованието, седалището и адресът на
  управление на Камарата, предметът на дейност, указание, че организацията се учредява като
  юридическо лице по този закон, управлението и начинът на пре

дставителството и.
(4) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 14 дни
от издаването на заповедта по ал. 2 вписва Камарата в Националния туристически регистър и
издава удостоверение за вписаните обстоятелства.
Чл. 37. (1) Промените в устава, приети от общото събрание, се одобряват от министъра на
туризма в 14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор.
(2) В 14-дневен срок от одобряване на промените министърът на туризма или
оправомощено от него длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 36, ал. 1 обстоятелствата които
влизат в сила след вписването им.
Чл. 38. Трудовите правоотношения, здравното и социалното осигуряване на работещите в
Камарата лица се уреждат в съответствие с действащото законодателство.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на учредителното събрание на
Камарата, както и на местните събрания за избор на делегати за учредителното събрание, се
определят със заповед на министъра на туризма, която се обнародва в “Държавен вестник” в
едномесечен срок от влизане в сила на закона.
§ 2. (1) В срок една година от влизането в сила на закона туроператорите трябва да бъдат
вписани в Централния професионален регистър на ТО и ТА и да имат издадено удостоверение за
дейностите, които могат да извършват.
(2) След изтичане на срока по ал 1. категоризацията на лицата които не са вписани в
Централния професионален регистър на Камарата се заличава в регистъра на категоризираните
лица МТ.
§ 3. В Закона за туризма се правят следните изменения и допълнения:

 1. В чл.6 се добавя нова т. 7. осъществява координацията и взаимодейства с Камарата .
 2. В чл.7 (2) т.6 и 7. отпадат и на тяхно място се вписва нова т.6 . представител на
  Камарата.
 3. В чл.12 се създава нова т.13 осъществява координацията и взаимодейства с
  председателя на местната структура на Камарата.
 4. В чл.17 (3) към първо изречение: след „в Националния туристически регистър,” се
  добавя в съответствие с Централния регистър на ТО и ТА .
 5. В чл.56 след „браншови туристически сдружения” се добавя Национална камара на ТО
  и ТА .
  § 4. В Закона за устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
 6. В чл. 157, ал. 2 се създава изречение трето: “Откриването на строителна площадка и
  определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга за строителство
  на туристически обект, се извършват след представяне от възложителя на писмено съгласие за
  изпълнение на строежа от местната структура на Камарата .
  § 5. Разпоредбите на § 4, т. 1 влизат в сила една година след влизането в сила на закона.
  Законът е приет от 48-то Народно събрание на ……………….

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети