ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО НАПРАВИ ПИТАНЕ НА ОБЩИНСКА СЕСИЯ В ПРИМОРСКО

 

Във връзка с постъпило писмо от Туристическа камара Приморско с Ваш Вх. №897/19.11.2018г. приложено представяме следните уточнения и разяснения:

1въпрос:Кога ще започне дългоочакваната реконструкция на ВиК мрежата в
старата част на града? Имате ли планове за ремонт на улиците и тротоарите в тези
квартали и кога смятате да ги реализирате?

ОТГОВОР: За горе цитирания проект, бе открита строителна площадка на 09.11.2018г., с което започнаха и строителните дейности по него. Проекта обхваща ремонт на’ВиК мрежата в улиците „Ропотамо”, „Трети март” и „Черно море” в участьк до ул. „Васил Левски”. Част от дейностите по проекта, обхващат и възстановяване и асфалтиране на улиците и възстановяване на тротоари. Срокът за изпълнение на” обекта, съгласно сключен договор за изпълнение е 6 месеца от откриване на строителна площадка.

2въпрос:До кога ще стоят порутените сгради на бившата гранична застава и какво се прави за придобиване на собствеността на района? Кога ще предпримете мерки за благоустрояване на района- има ли план и кога ще се реализира?

ОТГОВОР: През 2017г. за тези сгради е предприета процедура по чл. 197 от ЗУТ за обезопасяване или премахване, като преписката е изпратена по компетентност до Областей управител на облает Бургас, тъй като цитираните сгради не са общинска собственост. До този момент в община Приморско не е постъпил отговор по казуса.

3  въпрос:   Има  ли   проблеми  общината  със   собствеността  на  терените  до околовръстната крайбрежна алея? Ако няма, предвиждате ли да бъде благоустроен района и по какъв начин? Мислите ли да обявите конкурс за проектиране на този район?

ОТГОВОР: В резултат на желанието на общинска администрация да развив тази територия, през 2016 г. се установи, че за терените в южната част на брегоукрепването е допусната явна фактическа грешка назад във времето, изразяваща се в несъответствие между изпълнено строителство и действащата Кадастрална карта и ПУП. Предприети са съответните действия от администрацията и след съгласуване с МРРБ /тъй като на практика се променя държавна граница/ на процедурата е даден ход. В момента тече процедура по изменение на ПУП за южната зона. Реализирането на плановете за благоустрояване на този район е възможна поетапно с оглед необходимостта на определен обем от средства.

4въпрос: Кога ще бъде завършено благоустрояването на района на Кавака и алеята от Кавака до подхода за южния плаж и въжения мост? Кога ще предприемете
мерки за благоустрояване на района около малката църква на ул. „Странджа”?

ОТГОВОР: Благоустрояването на района на Кавака и алеята от Кавака до подхода за южния плаж и въжения мост ще бъде извършено след реализиране на проекта за изграждане и обновяване на ВиК инфраструктурата в тази територия. На лице е изготвен и одобрен проект, с издадено разрешение за строеж. Имотът, в който се намира малката църква на ул. „Странджа” не е собственост на общината, а на църковното настоятелство, поради което общината няма правно основание да предприема каквито и да било действия в тази територия.

5      въпрос: Какво се прави за модернизацията на пристанищния кей?
ОТГОВОР:   Целесъобразно  е  да бъде  извършена цялостна реконструкция  насъоръжението и изграждане на ново яхтено пристанище, за което трябва да бъде осигурено външно финансиране. Към момента общината извършва текущи ремонти и поддръжка.

6въпрос: Какво е Вашето отношение към изоставените сгради на Булбанк и Горско   стопанство   на   ул.   „Черно   море”?   Правели   ли   сте   предложение   за прехвърлянето им безвъзмездно на общината?

ОТГОВОР:Сградата на Булбанк е частна собственост. Липсата на поддръжка не о.значава, че е безстопанствена и не дава правно основание на общината да прави постылей за безвъзмездно придобиване. За сградата на Горско стопанство, която е частна държавна собственост, са издадени предписания за ремонтни дейности.

7въпрос: Имате ли идея за изграждане на спортен комплекс в Приморско и възможно ли е да се възползвате от европейските фондове за това? Предвиждате ли изграждането на закрит плувен в двора на училището за което знаем, че има готов проект?

ОТГОВОР: На този етап не се предвижда изграждане на спбртен комплекс в~ Приморско, а се полагат усилия за подръжка и доразвиване на спортната зона, която се оформи в двора на училище „Н.Й.Вапцаров” – монтиране на рампа за скейтборд по желание на учениците от училището. Към момента не е отворена мярка, по която би могло да бъде финансирано изграждането с европейски средства на плувен басейн.

8въпрос:Какво се прави за подобряване на транспортната схема в Приморско и има ли обществено обсъждане по проблема с паркингите и платените парко места?

ОТГОВОР:Към момента има приета транспортна схема за град Приморско и град Китен. Работи се за поетапното и прилагане, чрез текущи ремонти на улиците. Въпроса, касаещ паркингите и платените парко места, е бил многократно обсъждан и по него са давани разяснения на ежегодните работни срещи между бизнеса и представители на администрацията в начал ото на всеки летен сезон.

9въпрос: Какво се прави за подобряване почистването и изнасянето на боклука през летния сезон?

ОТГОВОР:В ОП „Чистота и озеленяване” към Община Приморско, през тази календарна година настъпиха кадрови промени в ръководния състав на предприятието, конто доведоха до подобряване на организацията на работа по почистване и извозване на отпадъците.

10     въпрос:Какво се прави за подобряване на туристическата инфраструктура.Има ли план за преместваемите търговски обекти и сергии в центъра на града?

ОТГОВОР:Ежегодно се извършват планови ремонта по рекунструкция на тротоари и асфалтиране на улици в гр. Приморско, гр. Китен и съставните населени места на общината. За 2019 г. обектите, по конто ще се извършват строителни дейности, ще залегнат в капиталовата програма на общината, която е част от Бюджет 2019 г. Същият ще бъде подложен на обществено обсъждане и ще бъде съобразен с потребностите и желанията на жителите на общината.

За временните търговски обекти, конто се разполагат през летния сезон има действаща схема, по която работи комисия назначена със заповед на Кмета на общината. Заинтересованите лица подават заявления до Кмета на общината, конто се разглеждат от нарочната комисия и в зависимост от възможностите, конто предоставя схемата се удовлетворяват и желанията на търговците.

11  въпрос:   Каква   е   сумата   от   събран   туристически   данък   50%   от лицензионните такси на плажовете за 2017г. и как е изразходван?

ОТГОВОР: Приходите от туристически данък за 2017 г. са в размер на 639 177 лв., а от концесионна такса и наем на морски плажове 326 221 лв. Приходите са целеви и се разходват за инвестиции в туристическа инфраструктура, реклама и др. дейности, свързани с развитието на туризма.

12въпрос:Участие на туристически изложения, покани към туристическия бранш, реклама.

ОТГОВОР:На последното проведено заседание на Консултативен- съвет по туризъм към община Приморско, в който членове са и представители от ръководството на Туристическа камара Приморско, бе взето решение през предстоящата година да се наблегне на представяне на общината на изложения провеждани основно в България: София, Велико Търново и Русе. Целта е да се фокусира вниманието към българският турист. През месец септември 2018г. община Приморско се представи на туристически форум в Москва, а в началото на месец ноември по време на представянето на ФА Приморско в Берлин и Франкфурт, бе оргаризиран и рекламен щанд с информационни материали.

Отговор на питане на сесия на Об.съвет Приморско

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети