ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ Е  ПРОТИВ ИЗГРАЖДАНЕ МИДЕНИ ФЕРМИ НА ПЛАЖОВЕТЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ Е ПРОТИВ ИЗГРАЖДАНЕ МИДЕНИ ФЕРМИ НА ПЛАЖОВЕТЕ

ТУРИСТИЧЕСКА  КАМАРА  ПРИМОРСКО

 Приморско 8180  ул.Трети март 11     тел.факс+35955032308,0888409964

                                          www:primorsko-info.com 

ДО

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

„ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

ГРАД ВАРНА

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ” №33

КОПИЕ ДО

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ГРАД ПРИМОРСКО

УЛ. „ТРЕТИ МАРТ” №56

                                   ВЪЗРАЖЕНИЕ

                                                                             ОТ

                            СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПРИМОРСКО

                                                 гр.Приморско  ул. Трети март 11

                                                                           СРЕЩУ

инвестиционно намерение на СНЦ „Клуб за спортен риболов ГЛАРУС“ за ползване на воден обект – Черно море, относно аквакултури и свързани с тях дейности – иновативно решение за експериментално култивиране на бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Chamelea galina и Donax) в акваторията на Черно море, в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо.

В общинска администрация – Приморско, е постъпило съобщение на основание чл.62а ал.1 от Закона за водите, относно инициатива за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Черно море, относно аквакултури и свързани с тях дейности – иновативно решение за експериментално култивиране на бяла пясъчна мида в акваторията на Черно море, в зоната от нос „Свети Тома” и река „Ропотамо”, обявено на официалната страница на община Приморско. По този повод, на основание чл.64 ал.1 т.2 от Закона за водите, в законоустановения 14-дневен срок за обжалване, правя настоящото възражение:

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОР                                                                               НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН” ГРАД ВАРНА

Възразяваме  срещу така предложената Иниациатива на СНЦ „Клуб за спортен риболов ГЛАРУС“ за ползване на воден обект – Черно море, относно аквакултури и свързани с тях дейности – иновативно решение за експериментално култивиране на бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Chamelea galina и Donax) в акваторията на Черно море, в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо.

На обществено обсъждане в град Приморско на проекта за експериментално култивиране на бяла мида туристическия

бранш изрази  ясно становище против изграждане  на мидена плантация.

Имаме  горчив опит от реализираната през 2012 година по европроект мидена ферма в района на Маслен нос.

Подобни проекти  и  настоящата инициатива за изграждане в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо мидено поле за експериментално култивиране на бяла пясъчна мида води ще доведе до загуби от туристическата дейност на местния бранш.

Имаме утвърдени туристически маршрути по море в акваторията на община Приморско,по специално в посочената зона които не искаме да загубим.

12-15% от ВБП  на страната се реализира от туристическа дейност и Община  Приморско е част от тези приходи.

Друг немаловажен проблем  който може да  създаде  подобен проект,че той ще се изгради в непосредствена близост до плажни зони  и ще застраши къпещите се в морето туристи ,екологията/замърсяване/ .

Там  където желанията на туристите се сбъдват – не  желаем да се  извършва стопанска дейност за добиване  на миди.

Най добре  е  да засилите борбата с бракониерски улов на бяла мида.

05.02.2020г.                                                                С уважение,

гр. Приморско                                                           Стоян Петров

                                                                         Председател на ТКПриморско

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Facebook