ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Задължение на Кмета на обшина Приморско да разработи програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.  (Чл. 12. т.1 във връзка с чл. 11. ал. 1 и ал. 2 от ЗТ).

ПРОГРАМАТА ТРЯБВА ДА :

1. Анализ на вътрешната среда на община Приморско като туристическа дестинация
1.1. Обща характеристика на община Приморско като туристическа дестинация
1.2.  Tуристическите ресурси
1.2. 1. Природни туристически ресурси
1.2. 2. Антропогенни туристически ресурси
1.3. Инфраструктура
1.3.1. Техническа инфраструктура
1.3.2. Туристическа инфраструктура
1.4. Суперструктурата на туризма
1.5. Туристическа индустрия
1.6. Местно самоуправление, местна администраия и НПО
1.7. Маркетинговия микс на община Приморско
1.7.1 Туристическа продуктова палитра на община Приморско
1.7.2. Цена за потребители на дестинацията
1.7.3. Дистрибуция на туристическите продукти на дестинацията
1.7.4. Комуникация на дестинацията
 
2. Анализ на макросредата на община Приморско като туристическа дестинация
2.1. Политически и правни условия
2.2. Икономически условия
2.3. Демографски и социално-културни условия
2.4. Екологични условия
2.5. Технологични условия
3. Анализ на пазарната среда на община Приморско  като туристическа дестинация
3.1. Туристическо търсене на община Приморско като туристическа дестинация
3.2. Пазарни сегменти на община Приморско като туристическа дестинация
3.3. Конкурентна среда на община Приморско като туристическа дестинация
4. SWOT анализ на община Приморско  като туристическа дестинация
4.1. Силни страни
4.2. Слаби страни
4.3. Възможности
4.4. Заплахи
  Стратегическа рамка за развитието на община Приморско като туристическа дестинация  
1. Визия за развитието на община Приморско като туристическа дестинация 2. Мисия на публичната администрация на община Приморско 3. Стратегически цели за развитието на община Приморско като туристическа дестинация.
4. Стратегически подходи и  приоритети за постигане на целите
Реализиране на програмата за развитие на туризма в община Приморско за периода 2020-2024 година  
1. План за действие за реализиране на програмата
2. Механизъм за наблюдение и оценка при реализацията на програмата
2.1. Наблюдение на изпълнението на програмата
2.2. Оценка на изпълнението на програмата
2.3. Актуализация на програмата
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети