Новости в нормативната уредба – Грижа за правата ни или поредната тежест за бизнеса

Новости в нормативната уредба – Грижа за правата ни или поредната тежест за бизнеса

КаквоеGDPR(СепегаlDаtаРгotectionRegulation)

ТоваеРегламент 2016/679, приетотЕвропейсkиясъ!оз, kоитосеприлагапряkовБългария. Забизнесатоваозначавамногоновипра­вилазазащитаналичнитеданни. Целтана Регламентаедагарантиразащитатаналич­нитеданнинавсекичовеккатовъведепоредицаотзадължениязабизнеса (администраторитеналичниданни1). Регламентътсеприла­гавБългария, вцелияЕвропейсКисъ!оз, кактои извъннего, когатосезасягатправанагражданинаЕС.

Какво са лични данни?

Личниданни са данните, чрез коитое дно лице може да бъде идентифицирано, като име, пол, възраст, ЕГН, имейл, снимка, банкови дан­ни, 1Радрес и др. Стойността на личните данни често се подценява ,но всъщност те са най-ценните активи на всеки бизнес.

КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е СЛЕДНАТА:

– ОБИКНОВЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ – имена,адрес,електронна поща,и т.н.

–ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР

– СПЕЦИАЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ – етнически произход,политически възгледи,членство в организации,

-данни за здравословно състояние,сексуална ориентция

ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ  КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ Е ЗАБРАНЕНО,

НО ЗАБРАНАТА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ  ЧРЕЗ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА 

НА ДАННИТЕ!

Лицата имат право на  достъп до личните си данни.

Личните данни се възприемат като нещо дадено временно на бизнеса.

Тези данни не принадлежат на бизнеса, те са предоставени само за временно ползване.

 

КАКВО Е GDPR

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ

КОЙ ЩЕ СЛЕДИ ЗА РЕГЛАМЕНТА

СЪГЛАСУВАНЕ С GDPR

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page
Facebook