Контрол на Министерството на туризма, общинската администрация и Комисията за защита на потребителите.ТЪРСЕТЕ ПРАВА ЗА СЕБЕ СИ,ВАШИ СА САМО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА!

Промени в Закона за  туризма

Както често се случва с промените в законодателството у нас, така стана и със За­кона за туризма – промените влязоха в сила (4 май 2018 г.), в началото на новия ту­ристически сезон,

Туроператорска и туристическа  агентска дейност

ВНЕСЕНИ ПОПРАВКИ:

Регистрационен режим

Регистрацията се извършва от министъ­ра на туризма чрез вписване в Регистъра натуроператорите и туристическите аг­енти– част от Националния туристически регистър, които е публичен. За вписване в регистъра на туроператорите и туристиче­ските агенти посочените лица ще подават до министъра на туризма заявлениеекларация за извършване на дейността, включително когато тя ще се извършва само по електронен път. Изисквания, на които трябва да отговаря заявление-декларацията и документите, които трябва да го придружават, са регламентирани 6 чл. 63 от закона. Когато човек чете новите изисквания, съвсем не остава с впечатлението, че административната тежест е намалена, а тъкмо обратното.

В срок до три месеца от влизането в сила на промените в закона министърът на туризма трябва да утвърди със заповед об­разцйте на новите заявления-декларации, а подзаконовите нормативни актове, кактое посочено, следва да се приведат в  съответствие с разпоредбите на закона в 6-месещен срок от влизането му в сила.

МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТА

Очевидно тези СРОКОВЕ излизат извън  настоящия  туристически сезон и въпреки уточнението, че започнатите до влизането в сила на този закон процедури по сертифициране, категоризация и регистрация се до-вършват по досегашния ред (§ 118 отПЗР), вероятно някакво объркване и неяснота в туристическия бранш ще е налице.

За регистрацията на туроператорите и туристическите агенти ще се произнася експертната комисия (ЕКРТТА), Която ще разглежда заявление-декларациите.

На вписаните в регистъра лица от Министерството на туризма, както и до сега, ще се издава удостоверение за регистрация за извършване на следните дейности:

 1. туроператорска дейност;
 2. туристическа агентска дейност;
 3. туроператорска и туристическа агент-
  скадейност.

 

Отособенаважност!   Регистрацията е безсрочна.

Важно е да се отбележи, че удостоверението за регистрация се връчва на заявите­ля и ли на упълномощен от него представител само след предоставяне на:

 1. Копие от сключен договор за застраховка­
  „Отговорност на туроператора”, заКоя-
  тощестанедумапо-долуи
 2. Ако е необходимо пълномощно – в оригинал­

Случайте на прекратяване или заличаване  на дадена регистрация от министъра на ту­ризма са разгледани в чл. 70 отЗТ.

Обърнете   внимание!   Има  и   из­вестна промяна в понятията туро­ператорска    дейност,    туроператор и туристическа агентска дейност -вижт. 59, 60, 61 отДР.

 

Застраховавка „Отговорност на туроператора

Туроператорът е задължен всяка година да сключва договор за задължителна застраховка

„Отговорност на туроператора”, изискваща се по чл. 97 отЗТ, както и да постави на видно място в  помещението сертификата за сключената застраховка, наред с удостоверението за регистрация. Тук действаща е Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” (обн., ДВ, бр. 2 от 2014 г.).

От особена важност

Договорът за застраховката не може да съдържа клаузи, които изключват или ограничават правата на определена категория потребители.

Застраховката„Отговорностнатуропера­тора” се сключва за срок от еднагодина  и покрива рисковете за причинени  вреди вслед­ствие на неразплащане с контрагентите, включително  при  неплатежоспособност и не-състоятелност. Не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането на предишния договор зазастраховката  тя  трябва да се подновява или да се сключва  нов  договор. Когато  обаче ре­гистрацията в регистъра на туроператорите  и  туристическите агенти е  първа, договорът за застраховка „Отговорност на туроперато­ра” се представя на министъра на туризма не по-късно от 7 дни от  уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация.

Когато  договорът за  задължителна  за­страховка на  туроператорите  и търговците бъде  прекратен преди  изтичането  на  срока  и, лицето е длъжно незабавно да сключи нов договор за застраховка и да го представи  на министъра на туризма не по късно от три дни от сключванетому.

Туроператорът, пряко или чрез туристически  агент, трябва  да  предостави  на  потребителя  копие от сертификат, издаден  от застрахователя, за  наличието  на  задължителната  застраховка. Това  трябва  да  стане преди  сключването  на  договора  за   организирано  пътуване   с  обща  цена  и  преди  заплащането  на  цената, но  не  по-късно   от 7 дни преди  началото   на   пътуването.

Обърнете  Внимание!   Когато  на потребителя не се представи такъв сертификат, то той има право да се откаже от договора, без да държи неустойка или обезщетение.Отказа трябва да се направи писмено пред

туроператора или туристическия агент преди началото на пътуването.

ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ : предлаганата задължителна застраховка ,,Медицински разходи при болест и злополуки на туриста„ може да не се сключи,когато туриста предостави валидна полица на сключена такава пред туроператора.

ОСОБЕНА ВАЖНОСТ:търговец улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги също ежегодно трябва да сключва договор за задължителна застраховка ,,ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВЕЦА….„като в 14 дневен срок от сключването(или подновяването му)предоставя копие на министъра на туризма.

ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ: На туроператор или туристически агент който не изпълни задълженията по предоставяне на туристически пакети и свързани туристически услуги (чл.79 ал.5и6) се налага имуществена санкция в размер на 5000 до 10 000 лв. При повторно нарушение в двоен размер.

ЦЯЛАТА  информация ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ  за новите промени в закона за туризма четете  на приложените файлове на страницаа.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-18

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-19

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-20

— ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-21

— ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-22

— ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-23

— ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-24

— ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА-25

 

 

ЖНОСТ:

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети