Харта за устойчив туризъм в България

Харта за устойчив туризъм в България
Встъпление
Хартата за устойчив туризъм в България изразява желанието на подписалите я
заинтересовани страни, участващи в процесите на развитие на туризма и
устойчивото развитие в България да се обединят около изложените в Хартата водещи
принципи и да поемат личен и институционален ангажимент да ги прилагат и следват
в действията си.
Хартата има характер на етичен кодекс за участващите и е отворена за подкрепа
от всички заинтересовани – местни власти, институции, представители на бизнеса и
гражданското общество.
Първоначалната инициатива за Хартата датира още от 2013 г., когато
първоначалната й версия бе разработена в рамките на Обществения съвет към
министъра на околната среда и водите. Настоящият текст на Хартата бе изработен
през периода от август 2023 г. до март 2024 г., с участието на народни представители,
експерти на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на
туризма (МТ), както и представители на Българския туристически съюз, Българска
асоциация за алтернативен туризъм, Одисея Ин, Институт за анализи и прогнози на
информационната среда в туризма, Асоциация на парковете и фондация „БлуЛинк“.

През м.февруари 2024 г. изброените вече страни, както и Национален борд за туризъм и Българска туристическа камара, обсъдиха в детайли текста на Хартата на кръгла маса, проведена съвместно от МОСВ и МТ. Хартата бе подписана официално на 02.04.2024 г. в МОСВ. Хартата за устойчив туризъм в България е отворена за присъединяване от публични и частни институции, местна власт, бизнес и организации с нестопанска цел, които се ангажират да сътрудничат за ефективното й прилагане. Включването като страна по Хартата за устойчив туризъм в България става чрез заявление за присъединяване, в което представител на съответната заинтересована страна декларира в свободен текст подкрепата си за нея и поема ангажимент да прилага и спазва принципите й. Заявлението следва да бъде изпратено от законовия представител на съответната заинтересована страна до eлектронен адрес: . Всеки новоприсъединил се към Хартата може да заяви изрично желание да се включи в поддържането и популяризирането й.

Пълен текст
Тук, подписалите тази Харта представители на държавните институции, местни
власти, бизнес компании, неправителствени организации и други юридически
лица, ангажирани в процеса на развитие на туризма и съхраняване на българското
природно, културно-историческо наследство, се обединяваме около настоящата
Харта за устойчив туризъм в България
С подписването на Хартата, декларираме, че ще се ръководим в дейностите ни и
в прилагането на международните, националните, регионални и местни политики,
от изложените в нея принципи.
Настоящата Харта представлява отговор и подкрепа на:
● Европейските, национални, регионални и местни инициативи и общностни
усилия за устойчиво развитие в сферата на туризма, опазването на околната
среда и климата,
● Целите на ООН за устойчиво развитие,
● Европейската стратегия за биоразнообразието за 2030 г.,
● План-графика на прехода за туризма според доклад „Път на преход за
туризма“,
● Многогодишния работен план на ЕС по Европейската програма за туризма до
2030 г., както и на
● Глобалния етичен кодекс на Световната организация по туризъм към ООН,
● Декларация от Глазгоу относно климатичните действия в туризма и
● Меморандум за устойчиво развитие на българския туризъм чрез опазване на
природното и културното-историческото наследство.
За нас развитието на туризма по устойчив и опазващ природата начин е сред
приоритетите на България, съобразно основната цел, заложена в Националната стратегия
за устойчиво развитие на туризма в Република България за периода до 2030 г.
Паралелно с ползите от туризма за различните заинтересовани страни – бизнес,
неправителствени организации, структури, местни общности, общински, регионални и
други държавни институции, и др., наша основна задача е гарантирането на обмислено и
последователно планиране на развитието му. То трябва да стъпва върху:
● устойчиво и отговорно ползване на ресурсите;
● минимизиране на натиска върху природата и антропогенната средав резултат
от развитието на туризма, основавайки се на българското и европейското
законодателство;
● минимизиране на въздействията, водещи до изменения в климата и адаптация
към измененията на климата;

● овладяване на замърсяването свързано с използването на пластмасови изделия
за еднократна употреба, което трябва да стане същностна част от политиката в
хотелиерството, ресторантьорството, събитийния туризъм и свързаните с
туризма бизнеси от сферата на услугите и хранително-вкусовата
промишленост, като се адаптира и законовата рамка;
● цялостно интегриране на туризма в планирането и в стратегия за устойчиво
развитие на Р. България, включващо дългосрочно стратегическо планиране и
мониторинг и оценка на въздействията върху околната среда.
Нашата визия е да превърнем България в желана целогодишна туристическа
дестинация за устойчив туризъм, съхраняваща и използваща природното и културноисторическото си наследство по отговорен начин, с максимална полза за приемащите
местни общности и дестинации.

Осъществяването на визията ни включва:
● Утвърждаване на България като туристическа дестинация с характерна
идентичност на основата на съхранени, автентични и социализирани
природни и културно-исторически забележителности;
● Устойчиво развитие на регионите чрез разумно използване на ресурсите и
развитие на модерна и щадяща природата туристическа инфраструктура;
● Постигане на високо ниво на чувствителност към опазването и
използването на природното и културно-историческо наследство и полза за
местните общности;
● Разработване и предлагане на висококачествен и атрактивен туристически
продукт;
● Съществено подобряване на достъпността до дестинациите с релсов или
друг обществен транспорт.
Нашата мисия:
Ангажираме се да приведем дейността си в пълно съответствие със законовите
изисквания и принципи на българското, европейското законодателство в дейностите си
по развитие на туризма, опазване на природата и популяризиране на природното и
културно-историческото наследство, с гарантирана прозрачност и отчетност към
обществеността и конструктивен диалог между заинтересованите страни.
Ангажираме се да работим за създаването на условия за устойчиво развитие на
дестинациите и туристическите райони, повишаване на конкурентоспособността на
туристическия сектор и качеството на туристическия продукт.

Принципи:
Ангажираме се за прилагаме следните основополагащи принципи на Хартата за
устойчив туризъм в България:
● Принцип на споделените ценности

Подписалите настоящата Харта споделят и подкрепят визията, мисията и принципите
на документа.
● Принцип на навременно включване на гражданите и заинтересованите
страни
Подписалите настоящата Харта се ангажират при планиране и изпълнение на
действията си по отношение на туристичекия продукт, да осигуряват равни възможности
и ефективни механизми за информиране и активно включване на гражданите и всички
заинтересовани страни.
● Принцип на планиране за устойчиво развитие
Подписалите настоящата Харта се обединяват в решението си да анализират и
планират дейностите си в областта на развитие на туризма и популяризиране на
природното и културно-историческото наследство на България в дългосрочен план,
спазвайки принципите за устойчиво развитие.
● Принцип на интегриран подход и защита на обществения интерес
Страните по Хартата подкрепят и се ангажират да работят за справедливо
разпределение на ангажиментите. Приемат да прилагат междусекторен, интегриран
подход, да насърчават публично-частни партньорства в сферата на туризма, да създават
среда и механизми, гарантиращи реализирането на действащи системи за управление и
контрол на основни елементи на околната среда, и да обезпечат приоритет на
обществения над частния инвеститорски интерес.

● Принцип на експертно информиран избор
Подкрепящите Хартата се ангажират да планират и/или осъществяват дейности и
политики за развитие на туризма въз основа на достатъчна научна информация и
експертиза по въпросите, засягащи природното и културно-историческо наследство, вкл.
защитените територии и обекти.
● Принцип на растежа в полза на местните общности
Подписалите Хартата способстват за насърчаване и подпомагане на растежа и
развитието на туристическите райони с цел повишено благоденствие на местните
общности и насърчаването на малките и средните предприятия в тях.
● Принцип на високата добавена стойност
Подписалите Хартата работят за насърчаване на икономически растеж, основаващ се
на решения с висока добавена стойност за местната икономика, природа и общност.
● Принцип на опазване
Защитените територии и обекти са едно от най-големите богатства на България.
Подписалите Хартата се ангажират да развиват туристическа дейност като обезпечат
като минимум стриктно спазване на режимите, въведени чрез законите за опазване на
природните и културни територии и обекти, заповедите за обявяване, плановете за
управлението им и други приложими нормативни изисквания и регламенти за тази цел.

● Принцип на природосъобразна и дигитална достъпност

Подписалите Хартата способстват за осигуряване на достъпност до туристическите
обекти чрез природосъобразен релсов, електрически или друг обществен транспорт.
Подписалите Хартата насърчават и обезпечават интернет свързаност и лесен достъп на
потребителите до туристическия продукт чрез масово достъпни технологии и
приложения, без те да се превръщат в ограничение или пречка.
● Принцип на нулевото въздействие
По силата на този принцип подписалите Хартата въвеждат и прилагат системи за
избягване, намаляване и устойчиво събиране, рециклиране и преработване на
отпадъците, намаляване на шумовите и други вредни въздействия върху околната среда
и климата, от туристическия продукт, в съответствие с екологичното законодателство и
зелените иновации в туризма.
● Принцип на добрите практики
Подписалите Хартата се ангажират да споделят, обменят и прилагат добри
практики, които отговарят на най-високите международни стандарти, научни
постижения и изследвания в областта на устойчивия туризъм..
София, 02.04.2024 г.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети