НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ- ПРОЕКТ.

Раздел I.
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 1. (1) Националната реклама за представяне на Република България като двестинация за
туризъм и инвестиции се управлява от Национална туристическа организация /НТО/.
(Наименованието може да бъде Национален борд по туризъм /НБТ/, само ако ОС на НБТ
вземе решение за отказ от името а ОС на НТО приеме това наименование)
(2) НТО е юридическо лице което се учредява и регистрира по реда на този закон.
(3) НТО е доброволна организация, която чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на
своите членове и в обществен интерес извършва дейности, свързани с формиране на
национални туристически продукти и осъществяване на националния маркетинг и реклама
на Република България като дестинация за туризъм и инвестиции.
(4) В НТО могат да членуват Организациите за управления на туристическите райони
/ОУТР/, Националната камара на хотелиерите и ресторантьорите /НКХР/, Националната
камара на туроператорие и туристическите агенции /НКТОТА/, Националната камара на
самостоятелните заведенията за хранене и развлечения /НКСЗХР/, Националната камара на
екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите /НКЕПВСУ/, туристически
сдружения, вписани в Националния туристически регистър, представители на общини и на
областни управители, научни организации, институти и училища в областта на туризма,
сдружения на потребителите и други организации, институции и търговски дружества, ,
национални, общински и регионални музеи, национални и природни паркове и
археологически резервати, чието седалище или място за извършване на дейността е на
територията на Р България.
(5) НТО извършва реклама на продукта, дейността и възможностите за инвестиции на
туристическите паркове, места и точки по Закона за туристическите паркове, места и точки.
(4) Уставът на Националната туристическа организация урежда нейното устройство и
управление, условията за възникване и прекратяване на членството, правата и задълженията
на членовете й, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията и
се обнародва в “Държавен вестник”.
(5) НТО има право да извършва стопанска дейност, свързана с основния и предмет на
дейност
(6) НТО не разпределя печалба.
Чл.2. (1) НТО се създава за следните дейности:

 1. разработване и прилагане на маркетингова стратегия за развитие дестинацията за туризъм
  и инвестиции в съответствие с националната маркетингова стратегия;
 2. изработване на лого и слоган на НТО;
 3. организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия
  поток в туристическата дестинация за туризъм и инвестиции и на анализи и прогнози за
  туристическото развитие;
 4. осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама
  на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции;
 5. организиране и подпомагане дейността на туристическите информационни центрове в
  страната и чужбина;
 6. разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и
  годишни планове за развитие на туризма на територията на туристическата дестинация за
  туризъм и инвестиции в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на
  туризма в Р България;
 7. подпомагане дейността на министъра на туризма, областните управители и кметовете на
  общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туристическата
  дестинация за туризъм и инвестиции;
 8. реализиране на съвместни проекти за участие в рекламни прояви на туристическата
  дестинация за туризъм и инвестиции трети страни по програми на Европейския съюз;
 9. създаване и поддържане на база данни за туризма в туристическата дестинация за туризъм
  и инвестиции;
 10. осъществяване обмен на информация, стандарти и добри практики;
 11. провеждане на дейности по обучение на журналисти и експедиенти за популяризиране
  на туристическата дестинация за туризъм и инвестиции;
 12. разработването и поддържането на националния информационен портал.
  (2) НБТ осъществява своята дейност в съответствие с националната политика в областта на
  туризма, провеждана от Министерството на туризма.
  Чл. 3. (1) НТО може да извършват и друга стопанска дейност, която подпомага, допълва или
  съпътства основния предмет на дейност.
  (2) могат да бъдат бенефициенти по Кохезионния фонд и Структурните фондове на
  Европейския съюз и по програми на национално и европейско равнище.
  Чл. 4. (1) НТО се подпомага от държавата.
  (2) НТО извършва дейността си под контрола на държавата. Функциите на контролен орган
  се осъществяват от министъра на туризма.
  Чл. 5. (1) НТО се учредява без определен срок.
  (2) Наименованието на организацията е „Национална туристическа организация /НТО/”.
  Право на наименование ” Национална туристическа организация /НТО/” има само
  организацията, която се създава в съответствие с този закон.
  Чл. 6. НТО се учредява от:
 13. деветте ОУТР ;
 14. четирите национални камари: Националната камара на хотелиерите и ресторантьорите
  /НКХР/, Националната камара на туриоператорие и туристичските агенции /НКТОТА/,
  Националната камаре нз заведенията за хранене и развлечения /НКЗХР/, Националната
  камара на екскурзоводите, аниматорите планинските воачи и ски учителите /НКЕАПВСУ/
 15. туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище
  е на територията на туристическия район;
  (2) Учредители могат да са и други лица по чл. 1, ал. 3.
  Чл. 7. Министърът на туризма или определено от него длъжностно лице от състава на
  министерството със заповед открива процедура за учредяване на НТО:
 16. Учредяването става въз основа на заявление-декларация от учредителен комитет по чл. 8,
  ал. 1;
  Чл. 8 (1). Заявление-декларацията се подава от инициаторите за учредяваане на НТО по
  чл.6..
  (2) В заявление-декларацията за откриване на процедура се декларират следните
  обстоятелства:
 17. наименованието на организацията (с изписване с български и латински букви) и адрес;;
 18. обстоятелствата по чл. 6;
 19. номер и дата на решението на ОУТР;
 20. номер и дата на решението на управителния съвет на националните туристически камари;
 21. обстоятелства, свързани с предмета и целите на НТО;
  (3) Заявление-декларацията се подписва от всички членове на учредителния комитет и към
  нея се прилагат:
 22. поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 6;
 23. оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет.
  Чл. 9. Органи на Националната туристическа организацията са:
 24. общо събрание;
 25. управителен съвет;
 26. контролен съвет;
 27. изпълнителен директор.

Чл. 10. (1) Върховен орган на Националната туристическа организацията е Общото
събрание.
(2) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва устава;
 2. приема и изключва членовете и определя размера на членския внос;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и един от членовете на
  контролния съвет;
 4. приема бюджета на организацията и отчета за изпълнението му;
 5. приема годишен план за дейността на организацията и отчета за изпълнението му;
 6. приема годишната програма за национална туристическа реклама и отчета за
  изпълнението й.
 7. Приема националната маркетингова стратегия
  8.. взема и други решения, предвидени в устава.
  (3) В общото събрание участват представители на всички ОУТР и националните
  туристически камари. Редът за определяне на представителите на останалите членове се
  урежда в устава.
  (4) Всеки член има право на един глас в общото събрание.
  Чл. 11. (1) Общото събрание е редовно и извънредно. Редовното общо събрание се провежда
  най-малко два пъти в годината в седалището на организацията.
  (2) Редовното общо събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по
  искане на една трета от членовете на Организацията за управление на туристическия район.
  (3) Извънредно общо събрание се свиква по решение на управителния съвет или по писмено
  искане на една трета от членовете на общото събрание.
  (4) В случая по ал. 3 управителният съвет свиква извънредно общо събрание в 14-дневен
  срок от постъпване на искането. Ако управителният съвет не свика извънредно общо
  събрание в посочения срок, то се свиква от съответния градски съд.
  (5) Поканата за редовно или извънредно общо събрание съдържа дневния ред, датата, часа
  и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква.
  (6) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” най-малко един месец преди насрочения
  ден.
  Чл. 12. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
  При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия
  дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.
  Чл. 13. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите
  членове, освен ако за решаването на отделни въпроси в устава е предвидено друго.
  Чл. 14. (1) Органи на управление на Националната туристическа организация са
  управителният съвет и изпълнителният директор.
  (2) Управителният съвет се състои от 15 члена, в това число председател който по право е
  министъра на туризма
  (3) В състава на Управителния съвет се включват:
 8. четирима представители на националните туристически камари;
 9. четирима представители на Организациите за управление на туристическите райони
  избрани на ротационен принцип;
 10. четирима представители на туристически организации избрани измежду членовете на
  ротационен принцип.
 11. двама представители определени от министъра на туризма.
  (4) Мандатът на управителния съвет е 5 години. Членовете на управителния съвет могат да
  бъдат преизбирани без ограничение.
  (5) Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно:
 12. при подаване на оставка;
 13. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече
  от 6 месеца;
 14. ако не участва без основателна причина в повече от две последователни заседания на
  управителния съвет;
 15. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
  предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
  (6) При предсрочно прекратяване на мандат на член на управителния съвет на негово място
  Общото събрание избира друго лице при спазване на ал.3, за остатъка от мандата.
  (7) министъра на туризма е с мандат за времето на изпълняване на длъжността.
  Чл. 15. Управителният съвет:
 16. свиква Общото събрание
 17. предлага на общото събрание промени в устава на организацията;
  3.избира и освобождава изпълнителния директор и определя размера на
  възнаграждението му;
 18. организира дейността и одобрява организационната структура на организацията
 19. определя приоритетите и одобрява стратегическите документи на националната
  маркетингова политика в туризма
 20. предлага на общото събрание годишната програма за национална реклама, годишния
  план за дейността на организацията, както и отчетите за тяхното изпълнение
 21. предлага на общото събрание проекта на бюджет и отчета за изпълнението му;
 22. управлява имуществото на организацията при спазване на изискванията на устава;
 23. взема решения за участие и прекратяване на участие в други организации;
 24. одобрява сключването на договори за стратегическо партньорство при реализация на
  националния маркетинг с органи на държавната власт и отделни юридически лица.
  11.изпълнява и други функции, предвидени в устава или по решение на общото събрание
  Чл. 16 (1) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения от Управителния
  съвет се определят в устава.
  Чл. 17. Членовете на управителния съвет не получават възнаграждение.
  Чл. 18. Изпълнителният директор участва в управителния съвет с право на съвещателен
  глас.
  Чл. 19. (1). Председател на Управителния съвет по право е Министърът на икономиката,
  енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице.
  (2) Председателят на управителния съвет:
 25. представлява Националната туристическа организация;
 26. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;
 27. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет и предлага дневния им ред;
 28. сключва договора за управление с изпълнителния директор;
 29. решава и други въпроси, предвидени в устава.
  Чл. 20. Изпълнителният директор се избира от Управителния съвет за срок 3 години.
  Чл. 21. Изпълнителният директор:
 30. организира, управлява и ръководи текущата дейност на организацията в съответствие
  с решенията на общото събрание, управителния съвет и устава;
 31. организира и осъществява взаимодействието с Министерство на икономиката,
  енергетиката и туризма, включително като изготвя ежемесечни и годишни справки, отчети,
  доклади и информации по въпроси от компетентността на Националната туристическа
  организация.
 32. разпорежда се с движимото имущество на организацията;
 33. сключва и прекратява трудовите договори със служителите;
 34. изготвя и представя пред Управителния съвет документите по чл. 22., т.5, 6 и 7;
 35. представя отчет за изпълнението на бюджета пред управителния съвет след становище
  на контролния съвет;
 36. решава и други въпроси, предвидени в устава.
  Чл. 22. (1) Контролният съвет е орган за контрол на финансовата дейност на Националната
  туристическа организация.
  (2) Контролният съвет се състои от трима членове, в това число председател. Членовете на
  контролния съвет не могат да бъдат членове на управителния съвет или служители на
  организацията.
  (3) Един от членовете на контролния съвет се избира пряко от общото събрание.
  (4) Двама от членовете на контролния съвет са представители на Министерство на
  финансите и се определят от министъра на финансите.
  Чл. 23. Контролният съвет:
 37. следи за изпълнението на бюджета;
 38. следи за законосъобразността на извършваните разходи и при констатиране на
  нарушения уведомява управителния съвет, изпълнителния директор и органа по
  назначението си;
 39. дава становище по бюджета и по отчета за изпълнението му;
 40. решава и други въпроси, предвидени в устава.
  Чл. 24. Членовете на контролния съвет не получават възнаграждение за дейността си.
  Чл. 25. Редът за свикване, кворумът, гласуването и вземането на решения от контролния
  съвет се уреждат в устава.
  Чл. 26. Структурата, състава и заплащането на персонала се определят от Управителния
  съвет в Правилник.
  Чл. 27. Трудовите правоотношения, здравното и социалното осигуряване на работещите в
  НТО лица се уреждат в съответствие с действащото законодателство.
  Раздел II
  ФУНКЦИИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
  Чл. 28. (1) Националната туристическа организация има следните функции:
 41. Маркетингови и брандинг дейности, свързани с популяризирането на България като
  туристическа дестинация.
  2.Събиране на информация, осъществяване на проучвания и анализи както за собствени
  цели, така и за целите на всички останали участници в туристическия сектор.
 42. Изграждане, развитие, координиране и надзор на дейността и подкрепата на системата от
  регионални и местни туристически офиси.
 43. Насърчаване на сътрудничеството между регионални и местни представители на
  туристическата индустрия, активна съвместна дейност и оказване на подкрепа на бизнесите
  в различни направления.
 44. Изготвяне на стратегически и оперативни маркетингови стратегии и планове, финансови
  планове, годишни доклади и финансови отчети, както и съдействие на регионални, местни
  и други туристически организации и институции при изготвянето им.
 45. Развитие на човешките ресурси, включително обучение и подобряване качеството на
  туристическия персонал.
 46. Дейности, свързани с устойчивото развитие на туризма на национално ниво.
 47. Разпространение на идеи за устойчиво развитие.
 48. Съвместни маркетингови и рекламни кампании с представители на туристическата
  индустрия.
 49. Координиране на дейностите на други представители на туристическата индустрия,
  свързани с маркетинга на дестинацията.
 50. Организиране, съорганизиране и/или участие в туристически изложения, панаири и
  други събития, свързани с туристическата индустрия.
 51. Осъществяване на консултации с представители на туристическата индустрия.
 52. Разработване и/или съдействие за разработване на туристически продукти.
 53. Управление на кризи.
 54. Създаване и развитие на партньорства с международни организации.
 55. Управление на възникнали комуникационни кризи и/или ситуации, които засягат
  туризма и международния имидж на страната
 56. Създаване и организиране на туристически представителства в чужбина и
  информационни центрове в страната, самостоятелно или в сътрудничество с регионални и
  местни туристически организации
  (2) НТО извършва следните дейности:
 57. изработва лого и слоган на България като туристическа дестинация;
 58. разработва и прилага национална маркетингова стратегия в съответствие с
  националната стратегия за развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделните
  туристически продукти;
 59. разработва и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама;
 60. провежда маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток и изготвя
  анализи и прогнози за туристическото развитие;
 61. осъществява дейности по брандиране, връзки с обществеността и реклама на България
  като туристическа дестинация;
 62. съдейства за поддържането на Единната система за туристическа информация
 63. поддържа и развива националния туристически интернет-портал;
 64. организира и подпомага дейността на Туристическите информационни центрове в
  страната и чужбина ;
 65. координира дейността на своите членове;
 66. извършва стопанска дейност според устава;
 67. реализира проекти по програми на ЕС;
 68. представлява Република България пред международните органи и организации в
  областта на туристическия маркетинг и реклама, и изпълнява и координира изпълнението
  на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международни
  организации;
 69. взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към
  дипломатическите и консулските представителства на Република България за
  популяризирането на българския туризъм в чужбина;
 70. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми
  в панаири и прояви, свързани с туризма;
  16 разработва, въвежда и прилага доброволни системи за качество на туристическите
  услуги, туристическия продукт и устойчивото развитие на туризма
 71. публикува годишен доклад за дейността си.
  Чл. 29. Националната туристическа организация осъществява своята дейност в съответствие
  с националната политика в областта на туризма, провеждана от Министерство на туризма
  Раздел III
  ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 30. (1) Приходите по бюджета на Националната туристическа организация се формират
от:

 1. субсидия от държавния бюджет, утвърдена със Закона за държавния бюджет на
  Република България за съответната година;
 2. средства от такса „туристическа реклама”, събрана по реда на този закон;
 3. средства от организиране и участие в туристически изложения и събития
 4. стопанска дейност и предоставяне на платени услуги;
 5. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;
 1. членски внос;
 2. дарения от физически и юридически лица;
 3. други източници.
  (2) Средствата по ал.1, т.2 не могат да бъдат използвани за административни разходи.
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Архив

Последни новини

Етикети