Новости в нормативната уредба – Грижа за правата ни или поредната тежест за бизнеса

КаквоеGDPR(СепегаlDаtаРгotectionRegulation) ТоваеРегламент 2016/679, приетотЕвропейсkиясъ!оз, kоитосеприлагапряkовБългария....

Facebook